Porozmawiajmy o odpadach i recyklingu

 

9 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się kolejne już Forum Ochrony Środowiska. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”.

Konferencję współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i była ona skierowana do pracowników urzędów gmin i miast województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się gospodarką odpadami.

W trakcie konferencji odbyły się trzy wytępienia. Pierwszy wykład wygłosiła Pani Sylwia Kubiś, Dyrektorka Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy, nosił on nazwę „Obowiązki gminy wynikające ze zmiany zapisów w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki ściekowej”. Pani Sylwia przedstawiła, jak w Bydgoszczy prowadzona jest ewidencja nieczystości ciekłych oraz w jaki sposób napływające z terenu dane, są analizowane i gromadzone w systemie. Prelegentka wskazała też, jakie obowiązki w zakresie nieczystości ciekłych ciążą na właścicielach nieruchomości i jak w praktyce przebiegają związane z tym tematem kontrole. Ważną częścią wykładu było też zagadnienie jakim jest wydawanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości ciekłych i związana z tym sprawozdawczość.

Drugą wykładowczynią była Pani Klaudia Subutkiewicz, Dyrektorka Wydziału Gospodarki Odpadami UM Bydgoszczy, która wystąpiła z wykładem pn. „Kontrola kompostowników i nieruchomości niezamieszkałych w świetle obowiązujących przepisów”. Pani Klaudia, w trakcie wykładu omówiła tematykę kontroli przydomowych kompostowników oraz formy postępowania przy stwierdzonych nieprawidłowościach. Odniosła się przy tym do metody zaliczania odpadów z kompostowników do wymaganych poziomów recyklingu osiąganych przez miasto Bydgoszcz. Przedstawiła również w jaki sposób przeprowadzane są kontrole w nieruchomościach niezamieszkałych.

Kolejne dwa wykłady pn. „Poziomy recyklingu, poziomy składowania – dlaczego tak trudno je osiągnąć?” oraz „Wdrożenie systemu kaucyjnego i ROP – szanse i zagrożenia”, przedstawiła Pani Dominika Majchrzak, radczyni prawna, Dominika Majchrzak, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych EcoLegal. Pani Dominika bardzo obszernie omówiła oba tematy, podając liczne przykłady i interpretacje przepisów prawa odpadowego. Szczegółowo przeanalizowała problemy, z którymi muszą się mierzyć gminy by sprostać wymogom ustawowy w kwestii recyklingu odpadów. Na drugim wykładzie poruszyła temat planów wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego i jego przewidywalnej formy. Zwróciła też uwagę na ROP – rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Te dwa zagadnienia są dopiero wdrażane w Polsce, zatem będą z pewnością szerzej omawiane w przyszłości.

Można zatem uznać, że temat odpadów jest cały czas aktualny. Nowe przepisy prawne coraz dokładniej regulują, jakie zadania ciążą na poszczególnych stronach uczestniczących w gospodarce odpadami. Co najważniejsze, każdy z elementów jest tu bardzo istotny. Tym samym, zarówno producenci, samorządy, jak i konsumenci muszą ze sobą współpracować, jest to bowiem jedyny sposób na osiągnięcie zamierzonych celów.

Pliki do pobrania – materiały konferencyjne:

Kompostowniki Klaudia Subutkiewicz_9.04.2024

Wdrożenie systemu kaucyjnego i ROP Dominika Majchrzak 9.04.2024

Gospodarka ściekowa – Sylwia Kubiś_9.04.2024 min

Poziomy recyklingu DOMINIKA MAJCHRZAK_9.04.2024 min

tekst: Lidia Saganowska KPODR w Minikowie
zdjęcia: Jarosław Domiński w Minikowie

 

 

image_pdfimage_print