Sprawozdanie z konferencji dot. innowacyjnych rozwiązań w nawożeniu zbóż i innych roślin uprawnych w okresach posusznych

W dniu 18 listopada 2016 w Przysieku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze szkoleniowym jakie zostało podjęte w tym sezonie. Była to konferencja pt.: „Problemy nawożenia zbóż i innych roślin uprawnych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”, która była częścią projektu pt: „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”. Przedsięwzięcie to zostało przeprowadzone w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017  w zakresie SIR . W konferencji udział wzięło 125 osób.

Powodów, dla których podjęto takie zadanie było kilka ale najważniejsze to narastające problemy z wilgocią w glebie, które powodują problemy z efektywnym nawożeniem, co prowadzi do obniżanie plonowania nie tylko zbóż i rzepaku. Ta konferencja była kontynuacją działań w kontekście problemów suszowych w regionie.  

Powtarzające się w okresach wegetacyjnych deficyt wody w glebach, nierównomierne i często zbyt małe lub odwrotnie zbyt obfite, krótkotrwałe opady, stwarzają ogromne problemy  w gospodarowaniu nawozami  obniżając ich efektywność, spada plonowanie. Narastają procesy erozyjne, co przy pogarszających się zasobach glebowej materii organicznej (MOG) ma bezpośrednie przełożenie na pogorszenie polowej pojemności wodnej gleb oraz obniżenie sorpcji gleb.

W podsumowaniu podkreślono znaczenie trzech najważniejszych działań, jakie każdy rolnik powinien podejmować w gospodarstwie, jeśli myśli o zmniejszeniu strat podczas suszy – to prawidłowy płodozmian, podejmowanie działań na rzecz wzbogacania gleby w próchnicę, zbilansowane nawożenie organiczno-mineralne na glebach o uregulowanej kwasowości.

Marek Radzimierski

KPODR Minikowo O/Przysiek

sir-logowanie-pasek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.