Komisja Europejska

Konsultacje publiczne w sprawie oceny DYREKTYWY AZOTANOWEJ

(Dyrektywa 91/676/EWG z 2009)

1 grudnia 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy azotanowej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do aktywnego udziału w trwających konsultacjach oraz informuje o możliwości zgłaszania opinii w tym zakresie. W trakcie oceny przeanalizowane zostaną cele dyrektywy azotanowej w kontekście współczesnych wyzwań związanych z rolnictwem, bezpieczeństwem żywnościowym oraz zmieniającymi się warunkami środowiskowymi i klimatycznymi.

Przedmiotowa ocena dotyczyć będzie ponadto kwestii, czy w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych dyrektywa azotanowa pomaga rolnikom dostosować się do tych warunków i zwiększyć odporność ich gospodarstw. Jednocześnie zostanie przeprowadzona ocena dyrektywy azotanowej pod względem wsparcia recyklingu składników odżywczych z różnych źródeł,
w tym z przetworzonych nawozów naturalnych.

Jednym z celów przeprowadzonej oceny będzie również zbadanie możliwości wprowadzenia uproszczeń oraz zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej przy jednoczesny zwiększaniu spójności z innymi przepisami, mając na względzie postęp w praktykach i technologiach rolniczych.

Konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy azotanowej potrwają do 8 marca 2024 r.

Więcej informacji, w tym kwestionariusz w którym można odpowiedzieć na pytania i przekazać swoją opinię na powyższy temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14051-The-protection-of-waters-against-pollution-caused-by-nitrates-from-agricultural-sources-Evaluation_pl