przetarg

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

1. Oznaczenie nieruchomości:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni 6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.
 2. lokal mieszkalny nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 25,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

2. Opis nieruchomości:

 1. działka nr 2/38 posiada powierzchnię 6234m2. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Układ hipsometryczny terenu w części wschodniej płaski, poziomy, w pozostałej części z bardzo wyraźnym skłonem w kierunku południowym. Różnica poziomów terenu w obrębie działki dochodzi do ok. 10m. Działka w części wschodniej zabudowana jest budynkiem dawnej „rządcówki” będącej częścią założenia dworsko-parkowego w Zarzeczewie. Teren działki od części wschodniej ogrodzony. Część wschodnia działki o powierzchni ok. 2000 m2 zagospodarowana, osadzona licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Pozostała część terenu działki nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Utwardzenie terenu – niewielki fragment w części wschodniej stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną z odpływem do lokalnego szamba szczelnego. Wokół budynku istnieje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika położonego poza granicami działki nr 2/38. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146,54 m2, powierzchni piwnicy 14,67 m2, powierzchni zabudowy 205 m2, wybudowany w latach dwudziestych XX w. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowo – kamienne. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop drewniany, belkowy, tynkowany na trzcinie. Schody na poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej kryty blachom w rąbek. Posadzki betonowe w części bez warstw wykończeniowych. Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną , c.o. i odgromową. Na skutek niedokończonych prac remontowych instalacje elektryczne i c.o. niesprawne – instalacja c.o. pozbawiona pieca. Układ pomieszczeń amfiladowy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy zużycie techniczne budynku ok. 50%.
 2. działka nr 2/35 posiada powierzchnię 836 m2 i kształt nieregularnego czworokąta ze stosunkowo szerokim frontem do drogi dojazdowej. Układ hipsometryczny działki płaski, poziomy. Teren działki jest ogrodzony, w części utwardzony. Uzbrojenie techniczne terenu stanowi instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem do lokalnego szamba szczelnego oraz instalacja elektryczna. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku wielolokalowym o ogólnej powierzchni zabudowy 208,10 m2. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, mieszczący trzy lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt wykonany
  w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty budynku w części betonowo – kamienne, w części murowane z pustaków cementowych i cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia warstwowe, murowane z cegły pełnej ceramicznej i pustaków cementowych. Ściany otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – jętkowej, kryty blachom trapezową. Orynnowanie dachu niekompletne, wykonane w części z profili PCV. Posadzki pomieszczeń gospodarczych betonowe, surowe. Ściany miejscami zawilgocone w strefie przyziemia na skutek wadliwej izolacji poziomej fundamentów. Konstrukcja ścian nośnych miejscami wykazuje pęknięcia będące skutkiem nierównomiernego osiadania oraz braku wieńca spinającego ściany w ich górnej części. Lokal nr 2 składa się z wiatrołapu, jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Układ pomieszczeń amfiladowy. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze. Lokal posiada udział w wysokości 2589/13257 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 2/35. Podłoga w pokoju drewniana z desek na legarach, w pozostałych pomieszczeniach lokalu posadzki betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi. Ściany i sufity tynkowane. Armatura wod-kan łazienki i kuchni w części do wymiany. Stolarka okien PCV. Drzwi do łazienki harmonijkowe. Drzwi wejściowe z płyty warstwowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Lokal nie posiada instalacji grzewczej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19 maja 1988 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1306/1-3.
 2. lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Dla obszaru, w którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 203/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. (potwierdzone Uchwałą Nr XXXV/77/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zieleni – symbol studium „Z”.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 – 282.000 zł,

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100

lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m240.500 zł,

Słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

5. Obciążenia nieruchomości: brak

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w sali
nr 4, o godzinie 1000.

7.Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – wadium w formie pieniężnej w wysokości 28 200,00 zł
 • lokal mieszkalny nr 2 – wadium w formie pieniężnej w wysokości 4 050,00 zł

należy wpłacić na konto Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym KPODR w Minikowie:

BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

8. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

9. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty:

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona przez właściwy organ w późniejszym terminie według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

10.  Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 1. pisemne oferty do przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 listopada go godziny 900 w siedzibie KPODR w Minikowie.
 2. ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na zakup nieruchomości w miejscowości Włocławek”.
 3. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
 4. pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

11. Sprzedający nie stawia dodatkowych warunków przetargu.

12. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z umową ponosi nabywca.

14. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Informacji udziela się w KPODR Oddział w Zarzeczewie, lub telefonicznie 54 255 06 00 w godzinach od 800 do 1500.