Utworzono Wojewódzką Radę Partnerstw Wodnych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał 12 stycznia 2022 r. Radę Partnerstw Wodnych. Celem spotkania było również budowanie sieci współpracy Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w województwie kujawsko-pomorskim.

Radę tworzy 24 partnerów, w szczególności są to: przewodniczący Partnerstw Wodnych  z 12 powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego, na obszarze których utworzono LPW (latach 2020 i 2021), ponadto do współpracy zaproszono przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli: wójtów, burmistrzów, starostów, przedstawicieli: Związków Spółek Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarski Wodnej w Bydgoszczy i Gdańsku, rolników, środowiska naukowego oraz instytucji i organizacji ze szczebla wojewódzkiego zaangażowanych w problematykę racjonalniej gospodarki wodnej.

W spotkaniu, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w formule hybrydowej, łącznie uczestniczyło 205 partnerów, 140 w formule online.

W swoim wystąpieniu Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i jednocześnie Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych przedstawiła działania MRiRW na rzecz aktywnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podkreśliła bardzo dobrą działalność KPODR w Minikowie w zakresie wyznaczania standardów i praktyk dla rolnictwa w tym też związanych z racjonalną gospodarską wodną.

Deklaruję – powiedziała Pani Wiceminister – wsparcie dla inicjatywy tworzenia Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych, gdyż ta idea współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w sprawy wodne służy wypracowywaniu dobrego podejścia do rozwiązywania problemów.

Przemysław Daca, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej –  Wody Polskie wsparł inicjatywę tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych. Zapewnił o celowości i potrzebie wspólnych działań w zakresie racjonalnej gospodarski wodą.

Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołując uczestników na członków Rady Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, zaznaczył,  że  celem tworzonej Rady jest promowanie racjonalnego gospodarowania wodą oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na terenie Województwa dla zapewnienia wody dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Tym samym – powiedział Wojewoda –   uznajemy znaczenie Lokalnych Partnerstw Wodnych dla rozwiązywania problemów związanych  z infrastrukturą wodną i promowania racjonalnej gospodarki wodą w naszym, zagrożonym suszą, regionie. Należy włączyć wszystkie środowiska do wsparcia tej inicjatywy. Utworzenie Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych powinno być narzędziem do takiej współpracy. Mocno w to wierzę – podkreślił Wojewoda Bogdanowicz.

Ponadto o swoich doświadczeniach współpracy i potrzebie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych w Powiatach mówili członkowie Rady Partnerstw i zaproszeni goście. Podkreślali znaczeni i rangę inicjatywy, akceptację i chęć wspólnego działania, co w sposób szczególny dowartościowuje podejmowanie takich aktywności i wykonaną wspólnie  pracę przy wsparciu Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Strategiczne wyzwania dla Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące wspierania rolników w gospodarowaniu wodą w gospodarstwie rolnym przedstawił Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR).

O współdziałaniu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie z Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi w województwie kujawsko – pomorskim mówił Grzegorz Smytry dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy RZGW Wody Polskie.

Przewodniczącym Rady Partnerstw Wodnych został Ryszard Zarudzki, Z-ca Dyrektora KPODR w Minikowie, a zastępcą – Grzegorz Smytry, Dyrektor RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy.

Spotkanie było również formą podsumowania dotychczasowej aktywności Lokalnych Partnerstw Wodnych, ich tworzenia oraz perspektywy dla zadań do realizacji w najbliższym okresie. Jest to związane z tym, że zarówno Rada jak i Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) aktualnie są szansą na wzmocnienie racjonalnej gospodarki wodnej w województwie kujawsko – pomorskim. Po wręczeniu indywidualnych powołań na Członka Rady Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: regulaminu funkcjonowania Rady, założenia, celów i zasad funkcjonowania inicjatywy. Stan i perspektywy rozwoju Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Omówiono opracowane przez Partnerstwa 10 Powiatowych Planów Wodnych. Omówiono rolę dokumentu, jego znaczenie dla lepszego zarządzania racjonalną gospodarką wodną w województwie.

Konferencja była rejestrowana, materiały  zostaną  udostępnione pod adresem: www.kpodr.pl

Zapraszamy na relację video:

 

Prezentacje do pobrania:

1-Lewandowski – Regulamin – Rada Partnerstw Wodnych

2-LPW prezentacja – Zarudzki

3-Lewandowski – PPW – Rada Partnerstw Wodnych

4-Kaminski – prezentacja

5-Smytry – prezentacja