W Gostkowie 4 sierpnia dyskutowano o ziemniakach

Po raz drugi w gospodarstwie państwa Ewy i Jana Grodzickich w Gostkowie odbyło się spotkanie naukowców z praktykami zajmującymi się ziemniakami. 4 sierpnia odbyła się tam konferencja pt: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami w agrotechnice ziemniaka – ocena zdrowotna odmian.” Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2921 w zakresie SIR.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie ostatnich osiągnieć hodowlanych w zakresie odmian ziemniaka, zapoznanie z przebiegiem wdrażania „Programu dla polskiego ziemniaka” oraz zapoznanie z pracami w zakresie innowacji w agrotechnice, możliwych do zastosowania w zmieniających się warunkach agrometeorologicznych.

W konferencji wzięli udział naukowcy IHAR – PIB Oddział Bonin i Oddział Jadwisin oraz UTP Bydgoszcz, pracownicy naukowi i specjaliści pięciu firm hodowlanych zajmujących się zimniakami, grupa rolników specjalizujących się w uprawie ziemniaka i grupa doradców. Łącznie wzięło w niej udział 71 osób.

 

Fot.  W konferencji wzięli udział, naukowcy, przedsiębiorcy, rolnicy i doradcy.

Konferencję otworzył dyrektor Oddziału w Przysieku Marek Nowacki. Poprowadził ją specjalista KPODR Marek Radzimierski. Na wstępie przedstawił program konferencji oraz gospodarzy Ewę i Jana Grodzickich, który udostępnili obiekt oraz założyli kolekcję 18 nowych odmian ziemniaka, które poddane zostały szczegółowej ocenie podczas tego spotkania.

 

 Fot. Dyrektor Marek Nowacki otwiera konferencję, a Marek Radzimierski prezentuje gospodarzy obiektu.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostały na 2 zasadnicze części. W pierwszej naukowcy wygłosili swoje referaty, w drugiej dokonano praktycznej oceny ziemniaków z kolekcji odmian przygotowanej przez gospodarzy oraz prezentacji odmian przez hodowców.

Rozpoczęto od wykładu dr inż. Wojciecha Nowackiego z IHAR-PIB Oddział Jadwisin, który omówił stan zaawansowania „Programu dla polskiego ziemniaka” i wskazał jego mocne i słabe strony. Następnie zaprezentował także najważniejsze dane dotyczące nowych rozwiązań i tendencji w przechowalnictwie ziemniaka jadalnego i skrobiowego na tle zmieniających się warunków agrometeorologicznych i ich wpływu na przechowywanie ziemniaka.

 

  Fot. Dr inż. Wojciech Nowacki omawia „Program dla polskiego ziemniaka” oraz innowacje w przechowalnictwie.

Jako drugi wystąpił dr hab. Grzegorz Lemańczyk z UTP w Bydgoszczy, który zaprezentował prace prowadzone w ramach Projektu – GARDENA. Ta innowacyjna odmiana, w pełni odporna na zarazę ziemniaka w ramach projektu jest wyposażana w odpowiednią agrotechnikę, a także przygotowywane są dla niej nowe przyjazne środowisku metody przechowywania.

 

Fot. Dr hab. Grzegorz Lemańczyk omawia Projekt – GARDENA

Trzecim prelegentem był dr inż. Jerzy Osowski, reprezentujący IHAR-PIB Oddział Bonin, który przedstawił najważniejsze choroby ziemniaka i ich reakcje na zmieniające się warunki agrometeorologiczne. A jest to podstawą podejmowania decyzji ochronnych. Ma to szczególne znaczenie, ze względu na zmniejszającą się dostępność środków ochrony roślin.

 

    Fot. Dr inż. Jerzy Osowski omawia problem chorób ziemniaka w tym sezonie.

Tą tematyką podjął także ostatni w tej części prelegent, mgr inż. Krzysztof Dunajski reprezentujący firmę BAYER. Przedstawił on zmiany na rynku środków ochrony ziemniaka na przykładzie własnej firmy.

 

  Fot. Krzysztof Dunajski z firmy BAYER omawia problemy z ochroną. Po prawej miejsce spotkania.

Po części wykładowej nastąpiła dłuższej przerwa, podczas której najbardziej zainteresowani mogli obejrzeć na polu kolekcję odmian i ocenić zaawansowanie wegetacji oraz stan zdrowotny nadziemnej części roślin ziemniaka.

 

Ocenę próbnych wykopków przeprowadzili wspólnie dr inż. Jerzy Osowski i dr inż. Wojciech Nowacki. W czasie kiedy ziemniaki były segregowane i ważone, specjaliści poszczególnych hodowli: Solana Polska sp. z o.o., PMHZ Strzekęcino sp. z o.o., Europlant Polska sp. z o.o., AGRICO Polska sp. z o.o. i HZ Zamarte sp. z o.o. dokonali charakterystyki prezentowanych odmian.

 

  Fot. Ocena próbnych wykopków przebiegała bardzo sprawnie.

 

  Fot. Hodowcy prezentowali swoje osiągnięcia hodowlane.

 

  Fot. Po zakończeniu konferencji naukowcy, przedsiębiorcy i rolnicy wymienili się informacjami.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja i wymiana informacji między naukowcami i praktykami. Wszyscy podkreślali, że ten rok jest bardzo trudny dla produkcji ziemniaka i będzie też trudny w przechowalnictwie. Powodów tego należy upatrywać przede wszystkim w warunkach pogodowych. Wiosną było za zimno, teraz jest za ciepło, a warunki wilgotnościowe bardzo zmienne lokalnie – od suszy po nadmiar wilgoci. Goście sugerowali także, aby ze względu na żniwa w przyszłości przesunąć termin tego typu spotkań na koniec sierpnia. Może to być trudne, ale jest do rozważenia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

 

Opracował
Marek Radzimierski
KPODR Minikowo

Foto.
Marek Rząsa
KPODR Minikowo