Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii.

 

Ministerstwo Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opracowało „Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19”, które skierowane zostały do:

– gmin,

– osób zdrowych objętych kwarantanną oraz osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,

– osób przebywających w izolacji,

– podmiotów zajmującychsię odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z treścią wytycznych, kwarantanną obejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie, natomiast izolacją obejmuje się osoby chore (zarażone koronawirusm). W związku z tym większymi restrykcjami objęto odpady z miejsc izolacji, nadal klasyfikowane mają być jako odpady komunalne. Sposób postępowania z tymi odpadami określony  w wytycznych ma zapewnić ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Wśród wytycznych dla gmin znalazło się miedzy innymi zapewnienie, w miarę możliwości , worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem „C”), w celu ułatwienia identyfikacji odpadów z miejsc izolacji oraz zapewnienie odbioru tych odpadów nie rzadziej niż co 7 dni.

Osoby objęte  kwarantanną powinny stosować dotychczasowe zasady segregacji, a jedynie zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne zbierać w workach, które po zawiązaniu powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte izolacją powinny  m.in. gromadzić wszystkie odpady w jednym worku  ( bez segregacji). Odczekać 72 godziny ( 3 doby) od zamknięcia worka- przez przekazaniem worka z odpadami do odbioru, nie zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać go, a także w miarę możliwości  worek spryskać preparatem wirusobójczym.

Podmioty odbierające i gospodarujące odpadami powinny magazynować selektywnie zebrane odpady przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetwarzania, ponieważ zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.. Nie powinni oni przetwarzać odpadów z miejsc izolacji z udziałem osób sortujących. W przypadku braku możliwości przetwarzania odpadów na liniach całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach do aktywnego odgazowania).

Źródło: www.odpadyhelp.pl

Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie