odpady

Szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”

23 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie/Oddział w Zarzeczewie odbyło się kolejne już szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”, które podobnie jak poprzednie, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Intensyfikacja rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Powstaje duża ilości odpadów uciążliwych, takich jak: opakowania po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki i składowania odpadów komunalnych. Obowiązkiem wytwórcy odpadu jest właściwe jego zagospodarowanie, tak by nie miało negatywnego wpływu zarówno na środowisko, ale też zdrowie i życie ludzi.

Wykładowcą prowadzącym spotkanie była Pani Joanna Szaciłło-Joppek, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wygłosiła prelekcję na temat wymagań i obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów powstających w gospodarstwie. Zaprezentowano zasady tworzenia karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu oraz częstotliwość obowiązku ewidencjonowania odpadów w systemie BDO. Omówiono rolę i zakres odpowiedzialności jako: wytwórca, transportujący, odbierający. Wśród tematów poruszonych podczas szkolenia uwzględniono moduł sprawozdawczości, ponieważ ilość odpadów wytworzonych i przekazanych należy przedłożyć w formie sprawozdania, odpowiedniemu Marszałkowi Województwa, mając na względzie miejsce wytwarzania odpadów. Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania były konsekwencje i sankcje karne jakie grożą za brak wpisu i nieterminowe prowadzenie ewidencji odpadów. Przykładowo podmiotom za brak wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna od 1 000 zł do 1 000 000 zł. Podobna kara administracyjna może być nałożona na podmiot, który nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym. Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Na zakończenie spotkania zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy w rocznym sprawozdaniu o odpadach oraz w jaki sposób prowadzić rejestr BDO, by ich uniknąć.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność szansą dla przyszłych pokoleń – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Materiał ze szkolenia – załącznik – system_BDO_w_produkcji_rolniczej

Zapis video szkolenia

Joanna Szczęsna-Kulewska

KPODR Minikowo

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii.

 

Ministerstwo Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opracowało „Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19”, które skierowane zostały do:

– gmin,

– osób zdrowych objętych kwarantanną oraz osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,

– osób przebywających w izolacji,

– podmiotów zajmującychsię odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z treścią wytycznych, kwarantanną obejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie, natomiast izolacją obejmuje się osoby chore (zarażone koronawirusm). W związku z tym większymi restrykcjami objęto odpady z miejsc izolacji, nadal klasyfikowane mają być jako odpady komunalne. Sposób postępowania z tymi odpadami określony  w wytycznych ma zapewnić ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Wśród wytycznych dla gmin znalazło się miedzy innymi zapewnienie, w miarę możliwości , worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem „C”), w celu ułatwienia identyfikacji odpadów z miejsc izolacji oraz zapewnienie odbioru tych odpadów nie rzadziej niż co 7 dni.

Osoby objęte  kwarantanną powinny stosować dotychczasowe zasady segregacji, a jedynie zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne zbierać w workach, które po zawiązaniu powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte izolacją powinny  m.in. gromadzić wszystkie odpady w jednym worku  ( bez segregacji). Odczekać 72 godziny ( 3 doby) od zamknięcia worka- przez przekazaniem worka z odpadami do odbioru, nie zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać go, a także w miarę możliwości  worek spryskać preparatem wirusobójczym.

Podmioty odbierające i gospodarujące odpadami powinny magazynować selektywnie zebrane odpady przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetwarzania, ponieważ zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.. Nie powinni oni przetwarzać odpadów z miejsc izolacji z udziałem osób sortujących. W przypadku braku możliwości przetwarzania odpadów na liniach całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach do aktywnego odgazowania).

Źródło: www.odpadyhelp.pl

Małgorzata Grabczyńska
KPODR w Minikowie