Szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”

23 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie/Oddział w Zarzeczewie odbyło się kolejne już szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”, które podobnie jak poprzednie, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Intensyfikacja rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Powstaje duża ilości odpadów uciążliwych, takich jak: opakowania po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki i składowania odpadów komunalnych. Obowiązkiem wytwórcy odpadu jest właściwe jego zagospodarowanie, tak by nie miało negatywnego wpływu zarówno na środowisko, ale też zdrowie i życie ludzi.

Wykładowcą prowadzącym spotkanie była Pani Joanna Szaciłło-Joppek, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wygłosiła prelekcję na temat wymagań i obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów powstających w gospodarstwie. Zaprezentowano zasady tworzenia karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu oraz częstotliwość obowiązku ewidencjonowania odpadów w systemie BDO. Omówiono rolę i zakres odpowiedzialności jako: wytwórca, transportujący, odbierający. Wśród tematów poruszonych podczas szkolenia uwzględniono moduł sprawozdawczości, ponieważ ilość odpadów wytworzonych i przekazanych należy przedłożyć w formie sprawozdania, odpowiedniemu Marszałkowi Województwa, mając na względzie miejsce wytwarzania odpadów. Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania były konsekwencje i sankcje karne jakie grożą za brak wpisu i nieterminowe prowadzenie ewidencji odpadów. Przykładowo podmiotom za brak wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna od 1 000 zł do 1 000 000 zł. Podobna kara administracyjna może być nałożona na podmiot, który nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym. Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Na zakończenie spotkania zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy w rocznym sprawozdaniu o odpadach oraz w jaki sposób prowadzić rejestr BDO, by ich uniknąć.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność szansą dla przyszłych pokoleń – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Materiał ze szkolenia – załącznik – system_BDO_w_produkcji_rolniczej

Zapis video szkolenia

Joanna Szczęsna-Kulewska

KPODR Minikowo

image_pdfimage_print