Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

     – karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

     – przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów
       z dzikim ptactwem;

     – odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

     – przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,
       uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

     – unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

     – zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku
       nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

     – po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

     – używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

     – sobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

     – karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

     – przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem
       uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

     – przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych
       oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem
       ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

     – karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

     – zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych
       wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem
       wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

     – szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków,
       a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie
       ze zbiorników wodnych i rzek);

     – ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami,
      w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

     – rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

     – wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy,
       odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

     – obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

     – rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

     – używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

     – wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk
       przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

     – brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

     – słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa
      (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

     – należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem
      obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

     – należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich
       (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

     – nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne),
       a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

     – nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

     – jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy
      jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

źródło:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow