Szkolenie „Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym”

 

24 października 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym”.

Pierwszym wykładowcą był Pan Łukasz Czyża, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura Toruń, który wygłosił wykład pn. „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Podczas wykładu zostały omówione obowiązujące regulacje prawne wynikające z przyjęcia Programu Azotanowego. Uwaga została zwrócona na obowiązki narzucone na rolników, zarówno tych prowadzących gospodarstwa, które mają powyżej 10 ha gruntów lub 10 DJP zwierząt, jak i na posiadaczy tych mniejszych gospodarstw. Następnie przedstawiono kwestie związane z kontrolą przeprowadzaną przez WIOŚ w gospodarstwach rolnych oraz najczęstsze uchybienia i błędy wynikające z niedostosowania się do wymagań Dyrektywy Azotanowej. Na zakończenie prowadzący odpowiedział na wiele pytań zadanych przez uczestników szkolenia.

 Kolejnym prelegentem spotkania była Pani Joanna Szaciłło-Joppek, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wygłosiła wykład pn. „Wymogi rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) spoczywające na rolnikach” oraz „Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości”. Podczas szkolenia omówiono w jakim celu został utworzony rejestr BDO oraz jaką funkcję ma spełniać. Przedstawiono, że głównym zadaniem rejestru jest kontrola nad krajową gospodarką odpadami i tym samym próba ograniczenia nieprawidłowości w tym sektorze. Szczegółowo omówione zostały podstawowe zagadnienia i definicje związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami. Następnie przedstawiono uczestnikom, kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości. Ponadto podkreślono, że wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć go bezzwłocznie. Za niedopełnienie tego obowiązku czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara grzywny. Na zakończenie spotkania wspomniano o zmianach dotyczących rejestru BDO, które zaczną obowiązywać od 2020 roku oraz sposobie jego prowadzenia.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Z ekologią na co dzień” – działania edukacyjne dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Tekst: Joanna Szczęsna
Foto: Jarosław Domiński

 

Prezentacja ze spotkania: ODR ewidencja odpadów