Jarosław Domiński

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. – Warto złożyć je jak najszybciej. Pomoc przyznawana jest bowiem według kolejności wpływu wniosków do Agencji – mówi rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

O przyznanie pomocy  w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”  mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła skorzystać z pomocy, są rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF. Warunek: miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku.

Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia. Wysokość poniesionych strat z powodu wystąpienia klęski szacuje komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie określana jest wysokość pomocy, jaką może otrzymać rolnik. Jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Z kolei, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę. Natomiast w przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych świń. Przyznane wsparcie finansowe wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego – już działa !

Działania zrealizowane i planowane przez Stowarzyszenie:

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego zrzesza 10 członków: siedmiu właścicieli gospodarstw powiatu tucholskiego, dwóch właścicieli z powiatu świeckiego oraz wolontariusza i podjęło następujące działania: 

  1.  Zostało zgłoszone do współpracy z KSOW.

  2.  Zaprosiło samorządy – Starostów powiatów tucholskiego i świeckiego, Burmistrza Tucholi, Wójtów gminy Cekcyn, Lubiewo oraz KPODR Minikowo do współpracy.

  3.  Zgłosiło projekt młodej organizacji pozarządowej do TR Gminy Płużnica w celu doposażenia w sprzęt multimedialny.

  4.  Podpisało umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach na dystrybucję żywności potrzebującym. Do chwili obecnej SGO przekazało 1,6 tony żywności sołectwom Wysoka i Iwiec, dostarczając każdemu, wskazanemu przez sołtysów żywność do domów.

  5.  Opracowało i wydrukowało kartki świąteczne, wielkanocne dla osób wspieranych pomocą żywieniową.

  6.  Zgłosiło do LGD dwa projekty dla czterech członków: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Cekcyn na bazie gospodarstw opiekuńczych” oraz „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola na bazie gospodarstw opiekuńczych” . Wartość projektów to 50.tys.zł każdy tj. 100.tys.zł.

  7.  Opracowało i wydrukowało ulotkę informującą o możliwościach przeprowadzania warsztatów aktywizujących w gospodarstwach członków stowarzyszenia.

  8.  Promuje się poprzez uczestnictwo w lokalnych festynach, kiermaszach, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, udział w konferencjach o zasięgu regionalnym i krajowym, cykliczne spotkania seniorów w gospodarstwach zrzeszonych w SGO, przyjmowanie gości w gospodarstwach agroturystycznych.

  9.  Planuje w najbliższym czasie szkolenie dotyczące działań w stowarzyszeniu, budowanie partnerstw lokalnych, możliwości pozyskiwania środków, budowania relacji w lokalnych społecznościach.

10.  Planuje promocję działań Stowarzyszenia w mediach lokalnych.

11.  Planuje budowanie indywidualnej marki gospodarstw w celu stworzenia produktu sieciowego.

 

ulotka Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych do pobrania

 

Szkolenia „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”

W dniach 17, 18 czerwca 2019 roku w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku zorganizowano szkolenia pn. „Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność”.

Wśród prelegentów znaleźli się Pani dr Urszula Sołtysiak, która wygłosiła wykłady pn. „Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi”, „Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym”, „Nawożenie w produkcji ekologicznej”. Głównym kierunkiem zrealizowanych szkoleń była ochrona bioróżnorodności. Rolnik może sam wpływać na bioróżnorodność w swoim gospodarstwie i okolicy. Skuteczna ochrona, a nawet zwiększanie bogactwa przyrodniczego są możliwe poprzez różne działania kompleksowo obejmujące całe gospodarstwo. Kluczową rolę w systemie rolniczym odgrywa płodozmian. Uprawa różnorodnych gatunków roślin oraz wykorzystanie roślin alternatywnych, będących uzupełnieniem podstawowych gatunków w produkcji roślinnej, zwiększa bioróżnorodność flory, fauny i gleby. Uprawa roślin w zmianowaniu zmniejsza ryzyko epidemiologicznego rozwoju patogenów, gradacji szkodników i kompensacji chwastów, co wpływa na plonowanie roślin uprawnych. Z tego względu nie jest wskazane nadmierne ograniczenie liczby gatunków i odmian roślin uprawnych w plonach głównych i międzyplonach. Tematyka podejmowana podczas szkoleń to przede wszystkim promowanie ekologicznego systemu produkcji rolnej , który ma najkorzystniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze.

Uzupełnieniem szkoleń były wykłady Pana Mieczysława Babalskiego- prezesa EKOŁAN – Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych , który jako praktyk przeprowadził wykłady pn.  Uprawa roli i problem chwastów w gospodarstwie ekologicznym”, „Przykładowe technologie wybranych upraw rolniczych w systemie ekologicznym”.

W ostatnim czasie intensyfikacja rolnictwa, szczególnie duże zużycie chemicznych środków produkcji, przyczynia się do ujednolicenia flory oraz zaniku gatunków związanych z siedliskami uboższymi oraz roślinami rzadko występującymi w płodozmianach. Uproszczenie zmianowania, tworzenie monokultur prowadzi do zachwiania równowagi ,mikrobiologicznej w glebie i jej zmęczenia oraz stwarza zagrożenie zmniejszenia różnorodności roślin i zwierząt im towarzyszących. Narastający w skali globalnej deficyt energii oraz konieczność ochrony środowiska wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań, a w tym przypadku system rolnictwa ekologicznego jest alternatywnym systemem produkcji, korzystny dla środowiska przyrodniczego.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Bioświadomi, bioodpowiedzialni” – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Opracowała
Agnieszka Dobosz-Idzik

Miodowe Lato w Zarzeczewie, 11 sierpnia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – http://ksow.pl

 

Podczas dziesiątej edycji Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata w Zarzeczewie, 11 sierpnia 2019 roku realizowaliśmy również operację pn. „Razem dla rozwoju pszczelego roju”.

W zakresie objętym operacją zorganizowaliśmy, między innymi, warsztaty dla pięciu zorganizowanych grup właścicieli ogrodów, ogródków, rolników, pszczelarzy. Uczestnicy tych warsztatów zatytułowanych ”Zrozumieć zależności panujące w przyrodzie i pomóc owadom zapylającym” aktywnie uczestniczyli w zajęciach budując domki dla pszczół murarek, które zabrali ze sobą, by zainstalować w ogrodach i w ten sposób wspomóc owady, a własnym uprawom zapewnić zapylanie. Poznawali także rośliny miododajne oraz smakowali różne gatunki miodów pochodzące ze zbioru nektaru z tych roślin, jak np. ziołowy, lipowy, akacjowy, rzepakowy, gryczany, faceliowy, wrzosowy, nawłociowy. Poszerzyli również swoją wiedzę dotyczącą bioróżnorodności i zostali zachęceni do jej podtrzymywania. W ramach zapoznania z różnorodnym asortymentem produktów pszczelich wykonali świece z węzy, których palenie dobroczynnie wpływa na stan naszego zdrowia. Z zainteresowaniem wysłuchali wykładu o funkcjonowaniu pszczelej rodzili, poznali budowę ula i sprzęt niezbędny do prac pasiecznych. Do Zarzeczewa przyjechały grupy z powiatów: aleksandrowskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

Warsztaty pn. „Nowe metody walki z warrozą” były przeprowadzone tylko dla pszczelarzy i polegały na praktycznej nauce instalowania pasków warrozobójczych w ulach. W czasie stykania się pszczół z powierzchnią paska substancja czynna – flumetryna dostaje się na ich ciało i poprzez społeczne kontakty między pszczołami rozdzielana jest na wszystkie osobniki rodziny pszczelej, oddziałując warrozobójczo. Substancja czynna wydziela się stale z paska na jego powierzchnię w miarę ścierania jej przez pszczoły. Zastosowanie pasków na 4-6 tygodni wystarcza do niemal całkowitego uwolnienia pnia od roztoczy, gdyż skuteczność preparatu wynosi 99,5-100%.

Wykład pt. „Produkty pszczele w leczeniu chorób cywilizacyjnych” zgromadził wielu zainteresowanych słuchaczy, którzy uzyskali odpowiedź na pytanie, czy warto wykorzystać właściwości prozdrowotne produktów pszczelich w dobie powszechnych i skutecznych, syntetycznych produktów leczniczych? Po wysłuchaniu wykładu byli przekonani, że tak, bo:

– mają działanie profilaktyczne – mogą wykluczyć stosowanie syntetycznych leków,
– niwelują efekty uboczne stosowania syntetycznych produktów leczniczych,
– wspomagają działanie stosowanych leków,
– mogą działać skutecznie w przypadkach, gdy klasyczne produkty lecznicze nie działają,
– nie powodują efektów ubocznych.

Piętnaście trzyosobowych drużyn z ogromnym zaangażowaniem wzięło udział w konkursie pn. „Edukacja, rywalizacja, integracja dla ochrony pszczół”. Zadania konkursowe nie należały do łatwych, np. większość zawodników miała problem z prawidłową odpowiedzią na jedno z haseł krzyżówki: w którym dniu wychowu matek pszczelich zachodzi histoliza?*. Pozostałe hasła nie sprawiały kłopotu, jak np.: najbardziej popularną ramką stosowaną w Polsce jest … ramka wielkopolska; matki pszczele można znakować przy pomocy kleju, który zwany jest … szelak. Udzielenie odpowiedzi na dziesięć pytań testowych nie stanowiło większego problemu dla uczestników. Sprawnie i szybko drużyny poradziły sobie z prawidłowym montażem trzech ramek. Rozpalanie podkurzacza i utrzymanie dymu przez pięć minut było nie lada wyzwaniem, ale wieloletnie doświadczenie nie zawiodło i wszystkie drużyny spisały się znakomicie. Nieco trudniejsze było rozpoznawanie gatunków miodów, ale po chwili zastanowienia kubki smakowe poradziły sobie z zadaniem. Najwięcej punktów zdobyła drużyna reprezentująca Dobrzyńskie Koło Pszczelarzy z Dobrzynia nad Wisłą, która otrzymała nagrodę główną ufundowaną przez Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.

Dwustu uczestników operacji „Razem dla rozwoju pszczelego roju” oraz Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata wzięło udział w ustanawianiu rekordu z zakresu pszczelarstwa, który polegał na jednoczesnym odkręcaniu słoiczków z miodem i próbowaniu tego miodu. Chętnych było znacznie więcej, ale ograniczyła nas ilość przygotowanych słoiczków. Rekord został ustanowiony, co potwierdził kontroler Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych i Osobliwości pan Jakub Szczytowski. Otrzymaliśmy również stosowny certyfikat, a rekord zostanie wpisany do Księgi Rekordów i Osobliwości.

Uczestniczący w „Miodowym Lecie” pszczelarze sprzedający produkty pasieczne starannie przygotowali stoiska, a sposób ekspozycji zachęcał do zakupu. Za najlepiej przygotowane stoisko komisja konkursowa uznała stoisko firmy P.P.H.U NEKTAR C. Badeńska, W. Badeńska, W. Guzowska. Stoisko otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie pt. „Najlepsza ekspozycja targowa”.

Konkurs „Miód sezonu” od kilku lat motywuje pszczelarzy do pozyskiwania różnorodnych miodów odmianowych. W tym roku w konkursie wzięło udział dziesiąciu pszczelarzy, którzy zgłosili m.in. takie miody, jak: lipowy, spadziowy z propolisem, tymiankowy, wielokwiatowy z ziół, rzepakowo-gryczny. Komisja przyznała I nagrodę dla miodu z ziół kujawskich, który zgłosił pan Janusz Witkowski z Pścininka w gminie Bytoń. Drugą nagrodę otrzymał miód akacjowy dostarczony przez pana Tomasza Wudarczyka z Sokołowa w gminie Kruszyn. Trzecią nagrodę przyznano dla miodu nektarowego tymiankowego pozyskanego w pasiece pana Marka Okuniewskiego z Osięcin.

Wszyscy biorący udział w Imprezie mogli zaopatrzyć się nie tylko w miody i inne produkty pasieczne, jak pierzga, mleczko pszczele, kit pszczeli, ale także w regionalne produkty żywnościowe, owoce, sadzonki roślin miododajnych, wyroby rękodzieła ludowego i współczesnego, sprzęt do produkcji pasiecznej.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji Imprezy.

 

Laura Maciejewska
KPODR O/Zarzeczewo

*w jedenastym

Warsztaty – Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zaprasza do udziału w warsztatach przetwórstwa: „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”, które odbędą się w terminach: 29-30.08.2019 r. oraz 12-13.09.2019 r. w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w PODR w Szepietowie. Konferencja podsumowująca dla wszytkich uczestników warsztatów w dniu 25.09.2019 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:

• mieszkańców obszarów wiejskich w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego,

doradców rolniczych,

przedsiębiorców, producentów żywności.

Program warsztatów obejmuje przetwórstwo mleka, mięsa i owoców. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przetwarzania surowców i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jako ważnego elementu małego przetwórstwa w sektorze rolno-spożywczym. Warsztaty będą odbywały się przez dwa dni. Uczestników zapoznamy z trzema modelowymi liniami technologicznymi do przetwórstwa surowców rolno-spożywczych. Po cyklu warsztatów odbędzie się konferencja podsumowująca zdobytą praktyczną wiedzę w odniesieniu do teorii. Wybitni specjaliści poruszą m.in. następujące tematy: małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów, sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości sprzedaży w oparciu o social media.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 28 czerwca 2019 r. do godz.14.00 do Działu Technologii Produkcji Rolniczej (pokój 22), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia faksem na nr: 52 386 72 27 lub e-mail na adres: malgorzata.kolacz@kpodr.pl. Dokładna data warsztatów i konferencji podana zostanie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje o warsztatach i konferencji pod nr tel. 667 662 836 lub 52 386 72 40.

Uczestników wyłoni komisja powołana przez dyrektora KPODR. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin całej operacji do pobrania:

Karta-zgloszenia-uczestnictwa

REGULAMIN uczestnictwa

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Małgorzata Kołacz,
KPODR w Minikowie

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw rolników zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

Cele szczegółowe operacji:

 1. Upowszechnianie wiedzy i przygotowanie rolników do wdrożenia zapisów Dyrektywy NEC i konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku.
 2. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk m.in. w zakresie gospodarki nawozowej, stosowania nowoczesnych technik chowu i żywienia zwierząt redukujących emisję zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.
 3. Aktywizacja środowiska mieszkańców wsi na rzecz poprawy jakości powietrza i wód, ochrony środowiska, oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Grupy docelowe naszych działań:

1) osoby reprezentujące instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym, przedstawiciele ministerstw, instytutów naukowych, Urzędów Marszałkowskich; przedstawiciele urzędów gmin i starostw powiatowych, które decydują o kierunkach gospodarki środowiskowej na różnych szczeblach administracyjnych.

2) rolnicy i mieszkańcy wsi, do których zamierzamy trafić poprzez doradców z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Punktów Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i wszystkich oddziałów CDR.

Planowane formy działań:

Operacja będzie miała trzy formy:

 1. seminarium pt;. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” zorganizowanej dla min. 50 uczestników.
 2. Publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” skierowanej do rolników i doradców rolnych wydanej w nakładzie 8 000 szt.
 3. Broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” wydanej w nakładzie w 15 000 egzemplarzy, która obejmie swoim zasięgiem rolników z całej Polski

Opracowania będą dystrybuowane poprzez 16 WODR, CDR Brwinów i jego 4 oddziałów, oraz Punkty Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Niewielka część egzemplarzy trafi też do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ARiMR, IUNG, Instytut Zootechniki PIB.

Publikacje w formie pdf. będą dostępna również na stronie FDPA do wykorzystania przez tych, dla których zabraknie papierowej wersji. Informacja o możliwości pobrania w pdf. zostanie również rozesłana do Urzędów gmin i Urzędów Marszałkowskich.

Efekty realizacji operacji:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium zatytułowanego „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” dla min. 50 osób
 2. opracowanie, wydanie i dystrybucja 8 000 egz. publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 3. opracowanie, wydanie i dystrybucja 15 000 egz. broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 4. opracowanie i publikacja 2 artykułów prasowych;
 5. przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 6. przygotowanie elektronicznej wersji broszury w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 7. przygotowanie zakładek nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i stronie partnera (zamieszczenie informacji o projekcie, galerii zdjęć, informacji na temat publikacji i broszury);

 

Efekty operacji długookresowe:

 1. Wzrost świadomości i wiedzy interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki nawozowej.
 2. Efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:

  • poprawa stanu jakości powietrza w Polsce;
  • poprawa stanu zasobów glebowych i wodnych w Polsce;
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia amoniakiem i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa
  • wsparcie w wypełnieniu zobowiązań związanych z dyrektywą NEC i konkluzji BAT i polityki ekologicznej Polski;

 Czas trwania operacji: 1 kwietnia 2019 r- 31.10. 2019 r.

Dofinansowanie: 223 958,00 PLN                                

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA!

Rolniku jeśli twoje pola są zakwaszone, ich pH jest równe lub niższe od 5,5 , a powierzchnia UR nie stanowi więcej, jak 75 ha złóż do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy wniosek w ramach Programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”.

Wnioski składane mogą być na zakup wapna nawozowego odpowiadającego typom określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. Dz. U. Nr 183, poz. 1229 (strona 10 rozporządzenia http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101831229/O/D20101229.pdf) i/lub na zakup środka wapnującego, o którym mowa w przepisach  rozporządzenia nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski należy składać w Okręgowej Stacji w terminie od 15 lipca do 30 grudnia 2019 roku, a ubiegać się można o dofinansowanie wapna zakupionego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość dofinansowania to:

 • do 300 zł za tonę zakupionego wapna lub środka wapnującego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw do 25 ha UR,
 • do 200 zł za tonę zakupionego wapna lub środka wapnującego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw od 25 ha do 50 ha UR,
 • do 100 zł za tonę zakupionego wapna lub środka wapnującego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw od 50 ha do 75 ha UR.

 

Dokumenty niezbędne do pozytywnego zaopiniowania wniosku to:

 1. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb (załącznik 1).
 2. Zalecana dawka wapna (wydana przez OSChR) (załącznik 2 wydawany przez OSChR).
  Dokumenty potrzebne do wystawienia zalecanej dawki wapna na podstawie bieżących wyników badań lub wyników od 01.01.2017 roku:
  a) Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych i numery ewidencyjne działek (Załącznik Nr 1A),
  b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 2A),
  c) Upoważnienie dla osoby składającej dokumenty w imieniu Wnioskodawcy (Załącznik nr 3A).
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik 3).
 4. Oryginał faktury na zakup wapna lub środka wapnującego. Faktura powinna zawierać: typ, odmianę i zawartość czystego składnika.

Załączniki do pobrania:

Zalacznik_nr_1

Zalacznik_nr_1A

Zalacznik_nr_2A

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_3A

OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU – wizyta studyjna

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji projektu:

 ,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU ” 

w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

od 28 maja do 31 pażdziernika 2019 r.

 

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Ułatwi to wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzanie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii.

Grupą docelową są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko–pomorskiego, łódzkiego. Grupa będzie liczyła 22 osoby, wyodrębniona zostanie ze środowiska instytucjonalnego otoczenia, wsi i rolnictwa, zajmującego się oraz przyczyniającego do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Dostęp do projektu będą miały osoby zamieszkujące i prowadzące działalność na obszarach wiejskich, głównie właściciele małych, będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych.

Planowane formy realizacji operacji:  pięciodniowa wizyta studyjna

– 22 uczestników wizyty studyjnej, którzy poznają szczegółowe zagadnienia z zakresu przetwórstwa na poziomie własnego gospodarstwa.
– Wydanie publikacji informacyjnej opisującej wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe funkcjonujące w danym kraju.

Przewidywane  efekty operacji:

Efektem realizacji operacji będzie upowszechnianie i wymiana wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, między innymi w regionach o specyficznej charakterystyce geograficznej, pozwoli na wskazanie możliwości wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii produkcji.

Efektem natychmiastowym  realizowanej operacji będzie:

– Podkreślenie znaczenia  wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

– zwiększenia konkurencyjności na rynku oferującym produkty tradycyjne i lokalne, co pozwoli zwiększyć rentowność i konkurencyjność gospodarstw na terenie Mazowsza, Lubelszczyzny, regionu łódzkiego i kujawsko-pomorskiego

– wzrost zainteresowania dobrymi praktykami i transferem wiedzy

– zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania