OBOWIĄZKI ROLNIKA

Cykl szkoleń – OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

wspólnie z

KUJAWSKO-POMORSKĄ IZBA ROLNICZĄ

ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie 3200 osób. Realizacja szkoleń rozpocznie się we wrześniu 2022 roku i potrwa do maja 2024 roku.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy do kontaktu z Biurami Powiatowymi naszego Ośrodka i placówkami terenowymi Izby Rolniczej.

Harmonogram szkoleń na 2022 rok, organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, znajdziecie państwo po linkiem lub w zakładce Kalendarium na stronie www.kpodr.pl

 

NA SZKOLENIU OMAWIANE BĘDĄ:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

– Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. 

– Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.

– Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.

 

Zarządzanie wodami, w tym ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

– Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

– Kontrola gospodarowania wodami.

– Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.

 

Zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody.

– Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

– Warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu, planów nawożenia azotem, obliczania powierzchni/ pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i dokumentowania czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

– Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:

– sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
– terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
– warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
– zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
– dokumentowanie,
– kontrola i opłaty,
– finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
– azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

– Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolnicze.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (dane kontaktowe organizatorów w załączonym harmonogramie).

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

Dawid Skotnicki, tel.: 723 692 565,e-mail dawid.skotnicki@kpodr.pl

Natalia Narewska tel.: 506 392 582, e-mail natalia.narewska@kpodr.pl

 

Zapewniamy ciekawe materiały szkoleniowe i pełne wyżywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączniki:

Program szkolenia – Program

Harmonogram szkoleń w etapie 2 (termin 01.10.2022-31.12.2022).harmonogram realizacji operacji etap I i II na stronę

Prezentacje. –

1 pkt. programu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

2 i 3 pkt. prpgramu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2

4 pkt. programu szkolenia – obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne edytowane v2