Strategia 22

Notatka 28 września

28 września 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie wojewódzkiego Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do roku 2030 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.

Spotkanie otworzył II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Radosław Kempiński.
Przewodniczył spotkaniu Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński. Przedstawił ostatnie prace aktualizacyjne nad diagnozą w częściach dotyczących: ROLNICTWA, PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO oraz OBSZARÓW WIEJSKICH.

Po części dotyczącej ROLNICTWA uwagi wnieśli:

• Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy Inowrocław
• Wojciech Mojzesowicz, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
• Sebastian Dąbrowski, p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody
•  Eugeniusz Taraska, Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Lechpol” Sp. z o.o.
• Karol Będkowski, ARiMR
• Paweł Pączka, Prezes Zarządu Grupy Producentów Owoców „Galster”

Następnie swoje sugestie dotyczące PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO zaprezentowali:

•  Mariusz Falgowski, Prezes Zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku
•  Waldemar Sznajdrowski, Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Niewieścin Sp. z o.o.

Do ostatniego omawianego elementu – OBSZARÓW WIEJSKICH odnieśli się:

• Wojciech Mojzesowicz, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
• Małgorzata Witkowska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
• Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy Inowrocław
• Małgorzata Grabowicz, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska
• Paweł Pączka, Prezes Zarządu Grupy Producentów Owoców „Galster”
•  Małgorzata Cieślik-Florczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 

Prezentacje

Prezentacje do pobrania:

8 września

Bydgoszcz 8 września 2022 roku

23 czerwca

 1. Aktualizacja SZRWRiR 2023.
 2. Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Program wdrażający środki Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury).
 3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

15 czerwca

Prezentacje ze spotkania (zapis video).
Przepraszamy za słabą jakość dźwięku

1. https://youtu.be/yxZ7ApBD9SA

2. https://youtu.be/RRI034nK510

3. https://youtu.be/PbGj_2aTCrc

4. KIERUNKI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH DLA WSI I ROLNICTWA

Propozycje działań rozwojowych do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 2022

Prosimy klikać na linki by przejść do Propozycji.

1. Piotr Łęgowski – Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

https://www.kpodr.pl/piotr-legowski-kujawsko-pomorskie-zrzeszenie-hodowcow-drobiu-i-producentow-jaj/

2. Prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

https://www.kpodr.pl/propozycja-dzialan-rozwojowych-dla-wsi-i-rolnictwa-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-do-roku-2030-od-srodowiska-naukowego-pbs/

3. dr Małgorzata Cieślik-Florczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Sugestie do Diagnozy dla KPODR_US Bydgoszcz

 

Piotr Łęgowski – Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Dzień dobry,

w nawiązaniu do prośby o przesłanie mailem uwag do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 2022 chciałbym przedstawić kilka zagadnień w ocenie K-PZHDiPJ koniecznych do uwzględnienia:

na poziomie wojewódzkim:

 • zakaz budowy domów w pobliżu istniejących gospodarstw i ferm, natomiast jeśli ktoś bardzo chce pobudować dom w pobliżu decyzja o warunkach zabudowy powinna zawierć informację, że akceptuje funkcjonowanie istniejącej i infrastruktury gospodarstwa oraz jego rozwój. konieczna jest zmiana toku myślenia z "zakazu budowy ferm w pobliżu domów" na "zakaz budowy domów w pobliżu ferm" gdyż, obszary wiejskie są naturalnym miejscem produkcji żywności;
 • działania służb weterynaryjnych winny umożliwiać funkcjonowanie ferm szczególnie w okresach trudnych np. ptasia grypa, ostatnie lata pokazują, że choroby zwierząt są dość częste a działalność służb weterynaryjnych niejednokrotnie opiera się na zasadzie "na wszelki wypadek nie wpuszczę na teren powiatu zdrowych ptaków/jaj ze strefy to będę miał spokój u siebie", niedopuszczalne są sytuacje gdzie jeden PLW stwierdza, że drób/jaja w strefie jest zdrowy a inny PLW na wszelki wypadek odmawia jego wjazdu;
 • obecnie brak spójności przepisów krajowych z przepisami UE, rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2020/687 art. 23 lit. c) dopuszcza stosowanie odstępstw od środków, które mają być stosowane na obszarze objętym ograniczeniami, w polskich przepisach próżno ich szukać a przez to nie są stosowane co w znaczny sposób ułatwiło by funkcjonowanie hodowcom;
 • hodowcy oczekują większej kontroli/weryfikacji organizacji nazywających siebie proekologicznymi i dbającymi o dobro zwierząt biorących udział w protestach przy budowach nowych obiektów hodowlanych, punkt ten łączy się często z pierwszym, jednocześnie i jednoznacznie należy zaznaczyć, że każdemu hodowcy zależy na dobrostanie posiadanych zwierząt jak również na zwalczaniu patologii jednak postępując w granicach prawa nie manipulując odczuciami społecznymi;

na poziomie krajowym:

 • ochrona rynku UE szczególnie polskiego przed napływem mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych i lęgowych wyprodukowanego w warunkach niezgodnych z normami obowiązującymi w UE, jeśli mamy pomagać np. Ukrainie to owszem pomagajmy ale w taki sposób, że nie będzie niszczony Polski potencjał produkcji drobiu i jaj a produkty będą spełniały nasze europejskie normy, ponadto powszechną informacją jest fakt, że branża drobiarska na Ukrainie jest skupiona w rękach jednego człowieka, należy zatem zastanowić się czy chcemy jako Polska i UE wspierać taki rynek niszcząc przy tym naszą pozycje lidera europejskiego w produkcji drobiarskiej, przy niższych kosztach i standardach panujących poza UE nie jesteśmy w stanie wytrzymać takiej nieuczciwej konkurencji, ponadto należy zwrócić uwagę, że bezpośrednio poszkodowanymi takiej nieodpowiedzialnej "pomocy" będą konsumenci zmuszani brakiem wyboru do zakupu towaru niskiej jakości;
 • w przypadku Zielonego Ładu również branża jest za jego wprowadzeniem jednak na zasadach pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw, obecnie proponuje się rozwiązania mające podnieść w znaczącym stopniu koszty produkcji przy jednoczesnym napływie mięsa niskiej jakości z krajów trzecich. Musimy doprowadzić do uszczelnienia napływu takiego towaru do UE np. z Ukrainy i Brazylii
 • większa i rzetelna identyfikacja krajowych produktów i przede wszystkim egzekwowanie tych założeń u sprzedawców (głównie sieci handlowych);
 • rozszerzenie informacji o notowaniach cen tygodniowych na rynku mięsa drobiowego o wprowadzenie cen minimalnych; jako branża uważamy, że Ministerstwo Rolnictwa ma narzędzia i możliwości do podania cen minimalnych wiążąc je z cenami paszy stanowiącymi główny koszt produkcji, choćby w oparciu o system FADN dane z IERiGŻ, skoro organy Państwa potrafią wyliczyć statystyczny dochód z 1 ha i ustalić cenę żyta do wyliczenia podatku rolnego to sprosta wyliczeniu kosztów produkcji poszczególnych produktów rolnych szczególnie, że jesteśmy świeżo po spisie rolnym;
 • odpowiedzialność za pisklęta winna być ustawo po stornie zakładu wylęgowego, nie do chwili rozładunku na fermie a do momentu uzyskania wyników badań tych piskląt z próbek pobranych w chwili rozładunku, tylko wówczas hodowca będzie miał pewność, że na fermę wjechały zdrowe ptaki;
 • oczekujemy większej kontroli w kierunku salmonelli już od stad reprodukcyjnych;
 • obecnie branża drobiarska jest wykluczona z korzystania z pomocy oferowanej rolnikom przez ARiMR np. w dobrostan infrastrukturę bez zwiększania wielkości produkcji;
 • nie zadbano o hodowców będących w strefie zapowietrzonej i zagrożonej ptasią grypą, zostali oni pozostawienie na łasce zakładów ubojowych i wylęgarni, w połączeniu z niespójnymi działaniami PLW zostają ze pełnowartościowym towarem bez możliwości jego sprzedaży w normalnych cenach.

Z poważaniem

Piotr Łęgowski

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

 

Notatka ze spotkania, 12 września 2022 r.

W spotkaniu udział wzięli:

Dyrektorzy KPODR w Minikowie:
Ryszard Kamiński
Ryszard Zarudzki
Marek Nowacki

oraz

przedstawiciele działów merytorycznych KPODR
Łukasz Piotrowski
Aleksandra Bielińska
Małgorzata Kołacz

Na spotkaniu poruszono następujące kwestie:

 1. Wszystkie działy merytoryczne mają przejrzeć i dokonać niezbędnej aktualizacji danych zawartych w skróconej wersji Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego”, Minikowo-Bydgoszcz 2017-2019.
 2. Przypomniano, że materiały do pobrania i aktualizacji ww. dokumentu zamieszczone są
  w zakładce STRATEGIA 2022 na stronie
  www.kpodr.pl.
 3. Czas na weryfikację danych 2 tygodnie.
 4. Ustalano termin kolejnego spotkania grupy roboczej na 19 września 2022 r., godz. 11:00.
 5. Wyznaczony termin spotkania zatwierdzającego aktualizację dokumentu – 26 września 2022 r.

 

 

 

Notatka ze spotkania, 15 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

15.06.2022 r. – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 1. Prezentacja dot. prac nad aktualizacją „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (SZRWRiR), tj.:

– przyczyny aktualizacji SZRWRiR 2030,

– elementy podlegające aktualizacji,

– organizacja prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030,

– harmonogram prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030,

– informacja na stronie MRiRW.

 1. Powołanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. i prac nad aktualizacją SZRWRiR 2030.
 2. Prezentacja Diagnozy z 2019 r.: Kierunki działań rozwojowych dla wsi i rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030.
 3. Przyjęcie harmonogramu prac Zespołu.

 

Załączniki:

Prezentacje ze spotkania (zapis video).
Przepraszamy za słabą jakość dźwięku

Prezentacja 4. KIERUNKI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH DLA WSI I ROLNICTWA

Notatka ze spotkania, 07.07.2022 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

– Dyrektor KPODR – Ryszard Kamiński

– Zastępca dyrektora KPODR – Ryszard Zarudzki

– Dyrektor Oddziału w Przysieku – Marek Nowacki

– Ilona Kopowska

– Jarosław Domiński

 

Zdalnie:

– Tadeusz Sobczyński

– Zenon Lewandowski

 

Dyskusja na temat możliwości uzyskania danych od instytucji (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) do aktualizacji Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego”, Minikowo-Bydgoszcz 2017-2019.

 Ustalono, że do aktualizacji danych posłuży skrócona wersja ww. dokumentu.

 Przekazanie skróconej wersji dokumentu ww. instytucjom na spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojwewódzkim w Bydgoszczy w  dniu 07.07.2022 r.

 Ustalenie terminu przekazania danych do KPODR – I połowa sierpnia 2022 r.

Czas na weryfikację uzyskanych danych – 2-3 tygodnie.

Spotkanie robocze w celu ustalenia, co wynika po weryfikacji danych – koniec sierpnia/początek września 2022r.

 

23 czerwca 2022 r.

Notatka ze spotkania, 23.06.2022r.

Na spotkaniu omówiono następujące punkty:

 1. Zakres aktualizacji diagnoz regionalnych, aktualizacja diagnozy krajowej (Wanda Klepacka, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW).
 2. Źródła i dostępność danych (Artur Łączyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS).
 3. Programy pomocowe po 2020 r., z których mogą korzystać samorządy i mieszkańcy obszarów wiejskich, tj.

– Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Bogdan Pomianek, Zastępca Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej),

– Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Anna Jendral, Naczelnik Wydziału Polityki Strukturalnej i Środowiska Morskiego, Departament Rybołówstwa MRiRW),

– Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Wanda Klepacka, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW).

Załączniki:

 1. Aktualizacja SZRWRiR 2023.
 2. Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Program wdrażający środki Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury).
 3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Zapis video:

Skład Zespołu

Zespół Wojewódzki ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. i prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, w składzie:

1) Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Przewodniczący Zespołu;
2) Paweł Skonieczek Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Ryszard Zarudzki Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Członek;
4) Marek Nowacki Dyrektor Oddziału w Przysieku, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Członek;
5) Jolanta Sobecka Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu – Członek;
6) Sebastian Dąbrowski p.o. Regionalny Konserwator Przyrody – Członek;
7) Aleksandra Wanta Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Członek;
8) Zdzisław Krajewski Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Członek;
9) Wojciech Kędzia Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy – Członek;
10) Ireneusz Stachowiak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek;
11) Szymon Kosmalski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
12) Czesław Wiszniewski Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny – Członek;
13) Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku – Członek;
14) dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska – Członek;
15) Prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem, Politechnika Bydgoska – Członek;
16) Prof. dr hab. Roman Rudnicki Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Członek;
17) Prof. dr hab. Wojciech Knieć Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Członek;
18) Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
19) Maria Wiśniewska Dyrektor Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
20) Wiesław Czarnecki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;;
21) Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
22) Krzysztof Maćkowiak Starosta Wąbrzeski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
23) Sławomir Napierała Burmistrz Nakła nad Notecią, Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
24) Jacek Brygman Wójt Cekcyna, Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
25) Wiesława Gierańczyk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – Członek;
26) Jacek Paul Kujawsko-Pomorski Związek Pszczelarzy – Członek;
27) Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Członek;
28) Roman Wiśniewski Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj – Członek;
29) Piotr Doligalski Prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła – Członek;
30) Andrzej Kabat Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej – Członek;
31) Stefan Wiluś Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni – Członek;
32) Mieczysław Gęsicki Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy – Członek;
33) Wiesław Drewnowski Prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy – Członek;
34) Łukasz Gapa Dyrektor Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych – Członek;
35) Mieczysław Babalski Prezes Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN – Członek;
36) Artur Majewski Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej – Członek;
37) Waldemar Sznajdrowski Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Niewieścin Sp. z o.o. – Członek;
38) Mariusz Falgowski Prezes Zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku – Członek;
39) Leszek Chmielnicki Prezes Polskiej Izby Nasiennej – Członek;
40) Eugeniusz Taraska Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Lechpol” Sp. z o.o. – Członek;
41) Paweł Pączka Prezes Zarządu Grupy Producentów Owoców „Galster” – Członek;
42) Seweryn Borkowski Prezes Zarządu Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” Sp. z o.o. – Członek;
43) Tomasz Sosiński Prezes Gospodarstwa Rybackiego Charzykowy Sp. z o.o. – Członek;
44) Tomasz Michalik Prezes Zarządu Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o. – Członek;
45) Dorota Stanek Przewodnicząca Prezydium Sieci Lokalnych Grup Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krainy i Pałuk” – Członek;
46) Wojciech Mojzesowicz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Członek;
47) Marek Duszyński Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek;
48) Henryk Sobczak Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu – Członek;
49) Tadeusz Krakówka Przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Toruniu z siedzibą w Chełmnie – Członek;
50) Andrzej Basiński Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim – Członek;
51) Barbara Mizdalska Koło Gospodyń Wiejskich Chrząstowo – Członek;
52) Anna Iwanowska Koło Gospodyń Wiejskich Strzelce Dolne – Członek;
53) Arleta Gralak Koło Gospodyń Wiejskich Szczeblotowo – Członek.