LPW

Posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 marca bieżącego roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Konferencyjnym i. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiedzenie otworzył Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Rady Partnerstw. Następnie uczestników przywitał Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W czasie obrad z okazji przejścia na emeryturę podziękowano dyr. Grzegorzowi Smytremu, dyrektorowi PGW Wody Polskie, zastępcy przewodniczącego Rady, za wieloletnie zaangażowanie w tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych oraz za wkład w pracę Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gratulacje złożyli: Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR w Minikowie, Piotr Hemmerling – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Ryszard Zarudzki – Przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych, Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Celami posiedzenia było:

1.Podsumowanie działalności Rady Partnerstw wodnych w latach 2022 – 2024

2. Przyjęcie przez Radę Partnerstw Wodnych priorytetów programu działania dla LPW na lata 2024-26

3.Identyfikacja projektów zwianych z infrastrukturą wodną w ramach różnych programów wsparcia (województwo, kraj, Unia Europejska)

Obrady prowadził Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Rady Partnerstw. Przedstawił podsumowanie działań Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w okresie ostatnich dwóch lat. Następnie Zenon Lewandowski, Ekspert ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił potrzeby wsparcia działalności LPW – w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji i informacji oraz treść Uchwały Rady Partnerstw Wodnych „O przyszłości ruchu Lokalnych Partnerstw Wodnych  w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie priorytetów Programu Działania  dla lokalnych partnerstw wodnych (LPW) województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2024-26. W dalszej części spotkania przedstawiono możliwości  finansowania inwestycji wodnych. Prelekcje przeprowadzili: Wanda Klepacka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii i Rozwoju, Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Rafał Chruścicki, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego, Magdalena Rzeczkowska, Federacja Związku Pracodawców Polskich, Witold Stolarczyk, ETC plus sp. z o.o.

Do pobrania:

Lokalne Partnerstwa Wodne 14.03.2024 LPW
Sprawozdanie z posiedzeń Rady PW-14.03.2024 r.
Lokalne Partnerstwa Wodne – pop. program rady (002)

Ksztaltowanie zasobów wodnych na terenach rolniczych_PGW Wody Polskie
Lista obecności członków RPW 14.03.2024
Uchwała nr 1 -2024.14.03.2024-Priorytety dla LPW.
Załącznik nr 1. Regulmin Rady PR_12.01.2022
Wsparcie działalności LPW + uchwała RPW

 

 

Wyjazd studyjny – Dobre praktyki i innowacje w retencjonowaniu wody w gospodarstwie rolnym

 

W dniach 19-20 września odbył się wyjazd studyjny, w ramach działania „Dobre praktyki i innowacje w retencjonowaniu wody w gospodarstwie rolnym”, zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestniczyli Liderzy i członkowie Lokalnych Partnerstw Wodnych, Spółek wodnych, samorządowcy i doradcy do spraw wody KPODR w Minikowie. Celem było nawiązanie kontaktów pomiędzy działaczami, wymiana wiedzy i doświadczeń, oraz poznanie nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania wodą.

Podczas wyjazdu grupa spotkała się z przedstawicielami firmy POLHOZ Sp. z o.o., której siedzibą jest miejscowość Szymankowo, pomiędzy Tczewem a Malborkiem. Podstawową działalnością Spółki jest rolnictwo wielkotowarowe. Wiodące kierunki to: Uprawy rolne – areał około 7 000 hektarów, oraz Chów i hodowla – liczba zwierząt to około 850 sztuk krów mlecznych. W gospodarstwie od 2017 roku prowadzony jest projekt gospodarowania wodą poprzez konserwację rowów,  zakładanie systemów melioracyjnych, na obszarze kilkuset hektarów. Firma POLHOZ należy także do Lokalnego Partnerstwa Wodnego, którego jest aktywnym członkiem.

Kolejnym ciekawym miejscem, które odwiedziliśmy była Stacja Pomp w Chłodniewie, zlokalizowana na rzece Szkarpawa, której zadaniem jest osuszanie 22 tyś hektarów ziemi żuławskiej. Przepompownia napędzana jest dwoma silnikami elektrycznymi o bardzo dużej wydajności i jest w stanie przepompować 14 tys litrów wody w ciągu sekundy. Po drodze zobaczyliśmy także ciekawy obiekt, jakim jest śluza odcinająca wody Wisły od Gdańska.

Następnego dnia przemieściliśmy się do Kościerzyny, gdzie byliśmy gośćmi malowniczego Nadleśnictwa Kościerzyna. Tereny Nadleśnictwa leżą w dorzeczu Wisły, na obszarze zlewni rzek Wdy i Wierzycy, oprócz nich oraz  licznych jezior wytopiskowych, przepływają przez teren mniejsze rzeki takie, jak Pilica, Trzebiocha, Wietcisa, Graniczna, Kania. Ogromną część krajobrazu Nadleśnictwa Kościerzyna są kopalnie żwiru dostarczające cennego surowca dla budownictwa. Początki działalności wydobywczej sięgają czasów przedwojennych i dotyczą zarówno terenów należących do Skarbu Państwa jak i terenów prywatnych. Miejscowe kopalnie były źródłem dostaw żwiru i kamienia dla większości przedsięwzięć byłego województwa gdańskiego. Zbiorniki wodne pozostałe po wydobyciu przywracanie „do życia głównie przez obserwacjię  procesów zachodzących w przyrodzie i inicjowanie ich z wykorzystaniem wszelkiej wiedzy, doświadczeń naukowych oraz zdobyczy techniki. Etapy tych działań dostosowywane są do powstających mikrosiedlisk i wykorzystują ich potencjał przyrodniczy.

Wyjazd studyjny był jednym z narzędzi wprowadzonych przez KPODR w Minikowie w ramach operacji pt. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Kolejne okazje do wymiany wiedzy i doświadczeń nastąpią już niebawem, podczas planowanej konferencji oraz jesiennych spotkań Lokalnych Partnerstw Wodnych w powiatach.

Aleksandra Heftowicz
KPODR w Minikowie

Warsztaty „Aktualizacja Powiatowych planów Wodnych”.

27 czerwca 2023 r. w  Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyły się Warsztaty pn.: „Aktualizacja Powiatowych Planów Wodnych”, z udziałem Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szkolenie rozpoczął i gości powitał  Ryszard Zarudzki z-ca Prezesa ARiMR, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głos zabrał także Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas warsztatów poruszano sprawy związane z postulatami zmian w prawie dotyczącym spółek wodnych. Przewodniczącym tego zespołu jest Jakub Skonieczny przewodniczący LPW powiatu toruńskiego. W wyniku wspólnej pracy wszystkich członków Lokalnych Partnerstw Wodnych, licznych spotkań i dyskusji powstał już dokument zawierający zbiór rekomendacji i postulatów dotyczących prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania spółek wodnych. Dokument zostanie przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury, co daje realną szansę na przeprowadzenie zmian w Prawie Wodnym.

Rozmawiano także o potrzebie uświadamiania i informowania, czym są Lokalne Partnerstwa Wodne oraz jaka jest ich funkcja. Wiąże się to z większą promocją Partnerstw poprzez materiały informacyjne, promocyjne a także obecność podczas lokalnych imprez i wydarzeń.

Warsztaty dały członkom LPW możliwość zakomunikowania i dyskusji o pojawiających się przeszkodach. Największym problemem Jednostek Samorządów Terytorialnych, które wchodzą w skład Partnerstw jest brak aktualnej ewidencji urządzeń melioracyjnych. Członkowie rady zakomunikowali iż istnieje potrzeba sporządzenia inwentaryzacji sieci melioracyjnych, co jest trudnym zadaniem, gdyż często brakuje map i dokumentów, które pozwoliłyby w sposób rzetelny odtworzyć mapę infrastruktury, która znajduje się w terenie. Konieczna jest w tym przypadku dokumentacji, która jest w posiadaniu różnych instytucji, tj :Wód Polskich, JST, Spółek Wodnych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie wszystkich informacji posiadanych przez ww. instytucje na formę elektroniczną i zamieszczenie ich na ogólnodostępnych stronach internetowych (np. geoportal).

Członkowie rady w dalszej kolejności wskazali na ważną funkcję ODR w funkcjonowaniu Lokalnych Partnerstw Wodnych, jako organizatora i inicjatora działań. Rola doradztwa polegająca na koordynowaniu prac, organizowaniu spotkań co jest ważne dla wymiany doświadczeń, a także promocji LPW, jest bardzo ważna i powinna być kontynuowana.

Podsumowując warsztaty przedstawiciel KPODR przedstawił zebranym plany nadchodzących wydarzeniach związanych z tematyką racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tekst i opracowanie: Aleksandra Heftowicz
Fot.: Aleksandra Heftowicz

 

Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

23 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego, które miało miejsce w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. https://zsae-karolewo.home.pl/

Otworzył je i powitał gości wicestarosta Powiatu Bydgoskiego, Zbigniew Łuczak. Spotkanie prowadził przewodniczący LPW powiatu Bydgoskiego – Mariusz Stężewski. Przybyli również: Mikołaj Pasturczak, reprezentujący Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Bydgoszczy; Karol Czerkawski, z-ca Wójta Gminy Sicienko; przedstawiciele: gmin Białe-Błota i Dobrcz,  Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, Gminnych Spółek Wodnych z Koronowa, Solca Kujawskiego, Dąbrowy Chełmińskiej, Dobrcza oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu bydgoskiego.

Uczestniczyli też goście: Czesław Friszke – prezes firmy Drobex, bardzo zainteresowany pozyskiwaniem dofinansowania do inwestycji i współudziału w ochronie zasobów wodnych Solca Kujawskiego oraz Ludgarda Iłowska-Smetana, która bardzo pozytywnie odebrała inicjatywę LPW Powiatu Bydgoskiego. Ze strefy biznesu na spotkanie LPW przyjechał przedstawiciel firmy Enea Nowa Energia Sp. z o.o. (fot. 1, 2, 3, 4)

Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w 2022 r. Omówiono przedsięwzięcia, sukcesy i założenia na przyszłość. Ryszard Zarudzki, z-ca dyrektora KPODR w Minikowie przedstawił możliwości pozyskiwania dostępnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce wodnej na obszarach wiejskich.

Ponadto, Ewa Kanecka-Geszke z  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy przedstawiła innowacyjne rozwiązania na rzecz retencjonowania wody, czym bardzo zainteresowała przybyłych na spotkanie. (fot. 9)

Ewa Kanecka Geszke Kujawsko -Pomorski Ośrodek Badawczy ITP w Bydgoszczy prezentuje innowacyjne rozwiazania stosowane w melioracji.[/caption]

Gospodarz spotkania Stanisław Buś, dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, oprowadził uczestników po budynkach i zaprezentował świetnie doposażone zasoby szkoły, które wszystkich zainteresowały. (Fot. 5, 6, 7, 8)

Spotkanie zakończyło wystąpienie Andrzeja Koconia, przewodniczącego GSW w Dobrczu. Przedstawił wykorzystanie pozyskanych środków na inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu. Zaprezentował przykłady doskonale wykonanych operacji. Rozbudowa i utrzymanie struktury wodnej obszaru należącego do GSW w Dobrczu tj. studzienek spustowych, rowów melioracyjnych budziły podziw obecnych na sali. Pokazał przykład dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. (Fot.10)

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.

10. Andrzej Kocoń Przewodniczący GSW w Dobrczu przedstawił inwestycje w gospodarkę wodną przez GSW w Dobrczu.