Relacje

Powiatowy Dzień Kukurydzy w Rypinie (Linne)

30 sierpnia rolnicy z powiatu rypińskiego, a także okolic spotkali się, aby poszerzyć swoją wiedzę, zweryfikować posiadane informacje i podzielić doświadczeniami na temat uprawy i ochrony kukurydzy.

Podstawą do prowadzenia dyskusji były corocznie przygotowywane poletka demonstracyjne. Na terenie gospodarstw w powiecie rypińskim wysiewane jest ok.45 odmian kukurydzy, które są dostarczane przez przedstawicieli 8 firm produkujących nasiona: Hodowli Roślin Smolice, RAGT, KWS PIONEER, Syngenta, Euralis, Saaten-Union I FarmSaat. W tym roku na poletkach wysiane były również odmiany hodowli RWA Austria i Limagrain prezentowane przez firmę Procam, zaproszoną przez gospodarzy terenu Państwa Ewę i Zdzisława Lewandowskich z miejscowości Linne, gm. Rypin. W tym roku demonstracja została przygotowana na ich gruntach.

Państwo Lewandowscy posiadają 112 ha gruntów, z czego 50 ha stanowią dzierżawy. W tym roku na 70 % użytków rolnych zasiana została kukurydza, 12 ha zajmują zboża, pozostały areał to użytki zielone. W gospodarstwie utrzymują 220 sztuk bydła, w tym 100 krów dojnych.

W powiecie rypińskim nie brakuje rolników specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego i opasowego, a tym samym uprawiających kukurydzę. W ostatnich latach popularność tej rośliny i ogólna powierzchnia zasiewów znacznie wzrosły. Rolnicy doskonale wiedzą, jak wartościową paszą do żywienia przeżuwaczy jest kiszonka przygotowana z kukurydzy. Dlatego oprócz informacji i dyskusji na temat uprawy i doboru odmian corocznie przy tej okazji prowadzony jest przez inną firmę wykład dotyczący wykorzystania kukurydzy w żywieniu wraz z wykorzystaniem różnych dodatków i koncentratów. W tym roku prelekcję poprowadził przedstawiciel firmy Golpasz.

Na spotkanie zaproszenini zostali również przedstawiciele samorządu i firm obsługujących rolnictwo : ARiMR, KRUS, Izby Rolniczej, banków oraz firm rozprowadzających środki i maszyny do produkcji rolnej, które wystawili stoiska i prezentujowali swoja ofertę. Impreza cieszy się uznaniem wśród okolicznych rolników. W tym roku przybyło na nią ponad 120 uczestników.

Impreza została zorganizowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie już po raz szesnasty.

Tekst: Jolanta Tyburska PZDR Rypin
Foto: Jarosław Domiński, KPODR

I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych

W dniach 12-14 czerwca 2018 roku w Hotelu Evita w Tleniu, odbył się Ogólnopolski Kongres, który dotyczył tematyki gospodarstw opiekuńczych. Myślą przewodnią Kongresu była komercjalizacja usług opiekuńczych oraz szeroko pojęta współpraca podczas wprowadzania w życie idei rolnictwa społecznego.

Obecnie na rynku usług opiekuńczych odnotowujemy brak wystarczającej ilości podmiotów, które byłyby w stanie świadczyć opiekę nad osobami potrzebującymi,  zaspakajać potrzeby codzienne osób niesamodzielnych, samotnych czy też w podeszłym wieku. W związku z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa polskiego i związanym z tym wydłużaniem się długości życia ludności, a także długim czasem oczekiwania na miejsce
w domu opieki społecznej, na rynku usług opiekuńczych zaczyna brakować przedsiębiorstw, które dawałyby nowe miejsca  pracy. Taką szansę stanowią gospodarstwa opiekuńcze, które
z jednej strony zapewniłyby nowe miejsca świadczenia opieki, a z drugiej strony pozwoliłyby na uzyskiwanie, przez osoby odchodzące z rolnictwa i członków ich rodzin, dochodów pozwalających na życie i pracowanie bez konieczności opuszczania dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Organizując „I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych” zależało nam przede wszystkim na spotkaniu, wymianie wiedzy pomiędzy instytucjami, organizacjami, gospodarstwami opiekuńczymi, lokalnymi grupami działania oraz innymi osobami działającymi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Celem Kongresu było również nawiązanie współpracy pomiędzy już istniejącymi podmiotami publicznymi oraz zachęcenie ich do podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych w sektorze usług opiekuńczych. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 140 osób, w tym: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką gospodarstw opiekuńczych, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocy społecznej, lokalnych grup działania, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, sektora ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, właściciele gospodarstw opiekuńczych oraz opiekunowie, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju, a także przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług opiekuńczych na terenach wiejskich. Podczas Kongresu odbyło się wiele ciekawych wystąpień krajowych i zagranicznych prelegentów.

Z zagranicy przyjechali eksperci z Holandii: Caroline i IJsbrand Snoeij – właściciele gospodarstwa opiekuńczego; ze Słowenii: Lili Mahne – przedstawicielka Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a z Czech: Eliska Hudcova z Ministerstwa Rolnictwa.

Kongres podzielono na 3 dni robocze. Pierwszego dnia odbyły się inspirujące prezentacje zagranicznych doświadczeń w zakresie komercjalizacji usług oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Dyrektor KPODR w Minikowie – Ryszard Kamiński, przedstawił doświadczenia Ośrodka w ramach opieki nad osobami niesamodzielnymi, na przykładzie 15 gospodarstw opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Zielona Opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim.” Pierwszym z zagranicznych wykładowców był IJsbrand Snoeij, ekspert z Holandii, właściciel gospodarstwa opiekuńczego oraz członek Zarządu Krajowej Federacji Gospodarstw Opiekuńczych. Jego zdaniem gospodarstwo opiekuńcze to przede wszystkim pasja i serce wkładane w opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia. Przybliżył on uczestnikom system funkcjonowania opieki w Holandii oraz zaprezentował profil działania swojego gospodarstwa opiekuńczego – „t’ Paradijs”.

Ciekawym faktem jest, iż w tym gospodarstwie świadczy się kilka rodzajów usług, które można podzielić na następujące formy:

– zajęcia dzienne dla osób starszych z demencją,

– zajęcia dzienne dla dorosłych z autyzmem, osób psychicznie chorych,

– pobyty weekendowe dla dzieci z autyzmem,

– opieka indywidualna, realizowanie programu edukacyjnego dla dzieci.

Kolejnym ekspertem zagranicznym była Lili Mahne, która m.in. wskazała iż w maju 2018r., rząd Słowenii wprowadził zmiany do rozporządzenia dotyczącego działań dodatkowych
w gospodarstwach – dodano możliwość oficjalnej rejestracji gospodarstwa opiekuńczego, pomimo tego, że warunki takiej rejestracji nie zostały jeszcze jednoznacznie w Słowenii zdefiniowane.

Jak podkreśla Eliska Hudcova z Republiki Czeskiej – gospodarstwo opiekuńcze nie jest wyspecjalizowanym gospodarstwem leczniczym, a raczej pozostaje typowym miejscem pracy, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą z niego skorzystać poprzez udział w pracach w gospodarstwie. Dodała też, że gospodarstwa o charakterze opiekuńczym są zazwyczaj opisywane w kontekście innowacyjnego wykorzystania rolnictwa w promowaniu terapii, rehabilitacji, integracji społecznej, edukacji oraz usług socjalnych na obszarach wiejskich.

Drugiego dnia kongresu, Pani Ewa Markowska-Bzducha – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odniosła się do miejsca gospodarstw opiekuńczych w polityce rządu. Ministerstwo wraz CDR w Krakowie oraz dwoma uczelniami przystępują do realizacji projektu GOSPOSTRATEG pn. "Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych" (GROWID).

Na ten dzień zaplanowano też przedstawienie dobrych praktyk we współpracy gospodarstw opiekuńczych z instytucjami pomocy społecznej.

 

Była to sesja z udziałem właścicieli gospodarstw opiekuńczych z województwa kujawsko-pomorskiego. Tego samego dnia odbyły się także wyjazdy do gospodarstw opiekuńczych. Każda z trzech grup studyjnych odwiedziła po dwa różne obiekty.

Trzeciego dnia kongresu skupiono się na przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej oraz na możliwościach uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego. Tego samego dnia odbyły się również warsztaty mające na celu identyfikację argumentów i kontrargumentów dla działalności gospodarczej polegającej na opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Na zakończenie Kongresu odbył się panel dyskusyjny, podczas którego określono podstawowe założenia funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych:

– Gospodarstwo opiekuńcze nie może być biznesem za wszelką cenę. Przede wszystkim należy pomyśleć o osobach przebywających w takim gospodarstwie. Trzeba im zapewnić godziwe warunki życia, dobrej jakości opiekę bez obcinania kosztów.

– Opieka musi być prowadzona na bazie czynnego gospodarstwa rolnego, w którym powinna panować rodzinna atmosfera, a podopieczni powinni mieć dostęp do zwierząt oraz możliwość bezpośredniego obcowania z naturą. 

– Standaryzacja usług. Konieczne jest wprowadzenie systemu kontroli świadczonych usług, aby standardy były na odpowiednim poziomie.

– Oznakowanie gospodarstw. Nazwa oraz określenie statutu jakości świadczonych
w gospodarstwach usług.

– Szansą dla gospodarstw jest prowadzenie działalności jako podmioty ekonomii społecznej.

– Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w sferze opieki nad osobami niesamodzielnymi jest konieczna do osiągnięcia sukcesu.

Tematyką gospodarstw opiekuńczych i możliwościami ich  rozwoju są zainteresowane różnorodne grupy- rolnicy, potencjalni opiekunowie, przedsiębiorcy, osoby starsze, lokalne organizacje i instytucje. Współpraca wszystkich zainteresowanych z pewnością pomoże we wdrożeniu najbardziej efektywnych rozwiązań.

 

Materiały telewizyjne do obejrzenia:

 

Prezentacje z Kongresu :

1. Eliška Hudcová – Social farming in the Czech Republic

2. Lili Mahne – Slovenian experience in the commercialization of care services

3. Magdalena Kurpinowicz – prezentacja na Kongres GO

4. Konrad Stępnik – Agrotreningi

5. Prez 12_06 AB

6. Dawid Skotnicki – 6.2 PROW

7. Monika Bauza. Przepisy prawne-podmioty ekonomii społecznej

Materiał przygotowała:
Justyna Lesiewicz, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Tłumaczenie zagranicznych prezentacji: Marcelina Musielewicz-Costa

 

 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Miodowe lato 2018

Kolejne Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato za nami. Ciekawie przygotowane i przeprowadzone poszczególne punkty programu wzbudziły zainteresowanie i aktywny udział przybyłych na Imprezę osób. Wszystkie podjęte działania i realizowane zadania miały na celu uświadomienie uczestnikom roli owadów zapylających w przyrodzie, ich znaczenia w produkcji żywności, wskazanie inicjatyw przyczyniających się do ochrony owadów zapylających oraz zachęcenie uczestników poprzez przykłady do stosowania dobrych praktyk. Ponadto zachęcenie uczestników do zakładania nowych pasiek i rozwój już istniejących, wskazanie możliwości zwiększenia dochodu z prowadzenia pasieki, a także podniesienie świadomości konsumentów dotyczącej zasadności kupowania miodu i produktów pszczelich w pasiekach znajdujących się w regionie.

Uczestnicy konferencji pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” z zainteresowaniem słuchali wykładów prowadzonych przez naukowców. O stanie rodzin pszczelich w Polsce oraz roli pszczół w przyrodzie  mówił prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ważny dla pszczelarzy problem leczenia warrozy i popełniane podczas leczenia błędy omówiła dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy. Zagadnienia dotyczące właściwego doboru i stosowania pestycydów na plantacjach  przedstawił dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pod wspólnym tytułem „Pszczela społeczność – od czego zależy jej zdrowe funkcjonowanie?”, podczas których zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego dowiedzieli się o życiu rodziny pszczelej, chorobach pszczół i właściwym stosowaniu pestycydów.

Uczestniczący w „Miodowym Lecie” pszczelarze sprzedający produkty pasieczne starannie przygotowali stoiska, a sposób ekspozycji zachęcał do zakupu. Najlepiej przygotowane stoisko z wspaniałą ścieżką edukacyjną Gospodarstwa Pasiecznego Dariusza Domagalskiego z Bobrownickiego Pola zachwyciło nie tylko komisję konkursową ale przede wszystkim uczestników K-P Miodowego Lata. Stoisko otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie pt. „Najlepsza ekspozycja targowa”.

Konkurs „Miód sezonu” od kilku lat motywuje pszczelarzy do pozyskiwania różnorodnych miodów odmianowych. W tym roku w konkursie wzięło udział siedemnastu pszczelarzy, którzy zgłosili m. inn. takie miody, jak: faceliowy, wrzosowy, gryczany, wielokwiatowy, lipowy. Komisja przyznała I nagrodę dla miodu akacjowo-szałwiowego, który zgłosił pan Janusz Witkowski z Pścininka w Gminie Bytoń. Drugą nagrodę otrzymał miód lipowy dostarczony przez pana Andrzeja Kuś z Nakła nad Notecią. Trzecią nagrodę przyznano dla miodu faceliowego pozyskanego w pasiece pana Łukasza Milewskiego z Włocławka.

Osoby przybyłe na miodowe podczas warsztatów wykonywania świec z wosku i węzy miały niepowtarzalną szansę samodzielnego wykonania świec, które mogły zabrać ze sobą. Warsztaty zgromadziły wielu uczestników. 

Wszyscy biorący udział w Imprezie mogli zaopatrzyć się nie tylko w miody i inne produkty pasieczne, jak pierzga, mleczko pszczele, kit pszczeli, ale także w regionalne produkty żywnościowe, owoce, sadzonki roślin miododajnych, wyroby rękodzieła ludowego i współczesnego, sprzęt do produkcji pasiecznej.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji Imprezy.

 

Laura Maciejewska

KPODR o/Zarzeczewo

Konferencja i warsztaty w Zarzeczewie

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” oraz towarzyszące konferencji warsztaty pt. „Życie rodziny pszczelej”, „Choroby pszczół”, „Właściwe stosowanie pestycydów”.

Głównym celem realizacji projektu było zaangażowanie naukowców, pszczelarzy, rolników i właścicieli ogrodów i ogródków w podejmowaniu inicjatyw w ochronę rodzin pszczelich przed chorobami i skutkami niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, co przyczyni się do wzrostu plonów, zachowania bioróżnorodności, różnorodności genetycznej roślin, a tym samym do rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas konferencji o stanie rodzin pszczelich w Polsce oraz roli pszczół w przyrodzie  mówił prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ważny dla pszczelarzy problem leczenia warrozy i popełniane podczas leczenia błędy omówiła dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy. Zagadnienia dotyczące właściwego doboru i stosowania pestycydów na plantacjach  przedstawił dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań. W konferencji wzięło udział stu pszczelarzy, rolników, właścicieli ogrodów i ogródków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pod wspólnym tytułem „Pszczela społeczność – od czego zależy jej zdrowe funkcjonowanie?”, podczas których zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego dowiedzieli się o życiu rodziny pszczelej, chorobach pszczół i właściwym stosowaniu pestycydów.   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020”
Rejestracja partnerów KSOW – https://ksow.pl

Wizyta gości z Maryland (USA) w KPODR w Minikowie

Grupa specjalistów rolnictwa, doradców, rolników i przedsiębiorców z Maryland (USA) gościła KPODR w  Minikowie. Wizytę organizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Celem wizyty było zaznajomienie się z polskim rolnictwem.  W trakcie spotkania w Minikowie Dyrektor zaprezentował profil działalności KPODR oraz doradztwa w Polsce. Przy okazji dyskusji  okazało się,  że rolnicy obu krajów mają podobne problemy. GMO,  finanse, tworzenie rolnictwa społecznego, są problemem zarówno dla Polaków jak i Amerykanów. Goście odwiedzili kilka gospodarstw oraz instytucji otoczenia rolnictwa. Na naszym terenie odwiedzili gospodarstwa Remigiusza Wiśniewskiego ze Sławkowa, Marcina Gwizdały z Broniewa oraz Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej.  Byli mile zaskoczeni poziomem rolnictwa i gościnnością Polaków.  Grupie z Maryland towarzyszył gość z Teksasu, Jim Mazurkiewicz – szef Polonii Teksańskiej.

Konferencja „Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku”

3 lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja
 
„WYMAGANIA INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN  W ODNIESIENIU DO UPRAW ZBÓŻ I RZEPAKU”

Wykładowcami byli pracownicy: Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

W swoich wystąpieniach poruszali tematy: wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) zbóż i rzepaku w województwie kujawsko-pomorskim, znaczenie zabiegów agrotechnicznych, płodozmianu, międzyplonów oraz terminu siewu w integrowanej ochronie zbóż i rzepaku oraz ważne gospodarczo gatunki chwastów, chorób oraz szkodników w tych uprawach. Omówiono podejmowane działania w minimalizujące zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Konferencja zakończyła się na poletkach firmy „Rolnas” Sp. z o.o. , gdzie pod okiem fachowców doskonalono rozpoznawanie chwastów oraz chorób szkodników w uprawach rolnych.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikiowie

 

 

 

 

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

Pierwszy dzień

2 lipca – za nami pierwszy, intensywny dzień wyjazdu studyjnego. Odwiedziliśmy w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wyjazd zaczęliśmy od teoretycznego wprowadzenia, które poprowadził Pan dr Krzysztof Jończyk, pracownik IUNG w Puławach. Podczas wykładów poruszone zostały zagadnienia związane z agrotechniką w gospodarstwach ekologicznych. Poznaliśmy główne problemy z jakimi spotykają się rolnicy ekologiczni na co dzień, prowadząc produkcję roślinną. Płodozmian, dobór odmian, żyzność gleby, zarządzanie składnikami pokarmowymi, ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas wykładów. Kolejny wykład pn. „Skutki środowiskowe gospodarowania w różnych systemach produkcji rolniczej”, był jednocześnie wprowadzeniem do zajęć praktycznych na poletkach doświadczalnych, prowadzonych przez IUNG w Puławach, gospodarstwo doświadczalne w Osinach. Poruszyliśmy też temat „Barier rozwoju rolnictwa ekologicznego”.  Wykład poprowadzony został  przez Agnieszkę Dobosz-Idzik z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Pierwszy dzień zakończyliśmy dyskusją i pytaniami, na które odpowiedzi będziemy poszukiwać w trakcie imprezy.

 

Drugi dzień

Ten dzień uczestnicy rozpoczęli od wizyty w Osinach, gospodarstwie demonstracyjnym należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wiedzę teoretyczną, zdobytą poprzedniego dnia na wykładach prowadzonych przez dr Krzysztofa Jończyka, rolnicy mogli zweryfikować w terenie. Zajęcia praktyczne zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem rolników. Świadczą o tym niekończące się pytania na temat agrotechniki, nawożenia oraz ochrony upraw. Ciekawym doświadczeniem była możliwość porównania trzech systemów produkcji: ekologicznego, integrowanego oraz konwencjonalnego. Rolnicy mogli porównać te same odmiany roślin, uprawiane w różnych systemach. Jako ciekawostkę należy podkreślić, że te uprawy prowadzone są od 24 lat.

Po wizycie w Osinach uczestnicy udali się do gospodarstwa państwa Krzysztofa i Marianny Bednarz do Leszczkowa w gminie Lipnik. Rolnicy prowadzą gospodarstwo ekologiczne od 1999 roku. Mają ogromne doświadczenie oraz wielką pasję. Pola uprawne, na których uprawiają głównie warzywa (papryka, jarmuż, kapusta, marchewka, pomidory, seler, por, buraczki) oraz sad owocowy (drzewa jabłoniowe) wyhodowane z własnego materiału zrobiły wrażenie na uczestnikach. Uprawy, które wymagają olbrzymiej pracy i wiedzy prezentowały się znakomicie, a pytaniom zadawanym Państwu Bednarz nie było końca.

 

Trzeci dzień

Trzeciego dnia wyjazdu studyjnego „Od pola do stołu – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” uczestnicy odwiedzili Inkubator Przetwórczy w Dwikozach, który powstał z inicjatywy Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Pan Piotr Korpysz ciekawie opowiadał o celach, które przyświecają Fundacji oraz realizowanych zadaniach. Celem Ośrodka jest tworzenie lepszej przyszłości regionu poprzez inicjatywy i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywności tak ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Uczestnicy poznali historię powstania Inkubatora oraz zasady jego funkcjonowania. Inkubator powstał  m.in. po to by dać możliwość przetestowania rolnikom i sadownikom czy przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie jest satysfakcjonujące finansowo. Rolnik próbujący swych sił w przetwórstwie i korzystający z Inkubatora nie musi inwestować środków finansowych na zakup sprzętu. Zdobywa dodatkowo doświadczenie związane z przetwórstwem. Rozpoznaje możliwości rynku zbytu wytworzonych produktów. Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział z pełnym procesie produkcji dżemu. Efektem  warsztatów w Inkubatorze było wyprodukowanie smacznego dżemu morelowego. Każdy uczestnik otrzymał słoiczek tego przysmaku do domu.

 

Czwarty dzień 

Dziś jest czwarty, niestety już przedostatni dzień wyjazdu studyjnego „Od pola do stołu”-promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, a apetyt uczestników na wiedzę oraz doświadczenie odwiedzanych rolników cały czas rośnie. Ten dzień zaczęliśmy od wizyty w Winnicy Król w miejscowości Radoszki, należącej do Pana Wojciecha Króla. Właściciel winnicy okazał się niesamowitym pasjonatem wina i wszystkiego co się wiąże z procesem produkcji tego trunku, począwszy od wyboru odmiany, wyboru najlepszego miejsca na założenie plantacji, prowadzenia plantacji, metody zbioru aż po uzyskanie końcowego produktu oraz jego przechowywanie. Oprócz tak potrzebnej wiedzy praktycznej właściciel winnicy posiada również gruntowne wykształcenie w tym zakresie, mianowicie jest enologiem z tytułem doktora. Dla uczestników wyjazdu ważnym faktem było, to że plantacja jest prowadzona w systemie rolnictwa ekologicznego, który jest systemem trudnym, pracochłonnym, ale za to daje najlepsze z możliwych produktów. Oprócz wyjątkowo ciekawych informacji nt. winnicy i wina właściciel opowiedział nam o bogatej historii regionu jak i o swoich przodkach, którzy mieli duży wpływ na rozwój i charakter okolicy. Uczestnicy niechętnie opuszczali Sandomierskie wzgórza, gdyż właściciel przygotował degustację wina białego i  czerwonego, oraz herbatki z liści winorośli właściwej (VITIS VINIFERA) odmian chardonnay, pinot noir, merlot, cabernet seuvignon, które mają ogromne ilości antyoksydantów. 

Drugim miejscem odwiedzonym tego dnia była Winnica Sandomierska należąca do Pana Marcelego Małkiewicza w miejscowości Góry Wysokie. W winnicy zostaliśmy zapoznani z historią powstania tego miejsca, z technologią uprawy winorośli oraz z procesem powstawania różnych gatunków wina. Uczestniczy zobaczyli urządzenia służące do produkcji tego trunku oraz degustowali ser, miód oraz różowe wino.

Ten dzień zakończyliśmy pyszną szarlotką po sandomiersku przygotowaną przez właścicieli „Willa Dzika Róża” z miejscowości Kamień Łukawski  podziwiając z punktu widokowego starorzecze Wisły oraz urokliwą okolicę Sandomierza.

 

Piąty dzień, ostatni

Ostatni dzień wyjazdu studyjnego „Od pola do stołu”- promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym był równie intensywny jak wszystkie poprzednie dni.

Tego dnia uczestnicy odwiedzili 3 gospodarstwa ekologiczne z dużym stażem w rolnictwie ekologicznym oraz o bardzo szerokim przekroju produkcji. Pierwsze gospodarstwo należało do pana Piotra Laska z miejscowości Kurów. Rolnik prowadzi gospodarstwo w systemie rolnictwa ekologicznego od 1999 roku, uprawia ok 60 gatunków roślin. Oprócz uprawy warzyw rolnik specjalizuje się w uprawie roślin sadowniczych. Rolnik jest zrzeszony w stowarzyszeniu „Grupa od Rolnika” i realizuje bezpośrednią sprzedaż swoich produktów w formie tzw. „Paczki od Rolnika”

Drugie gospodarstwo należące do pana Konrada Lipińskiego z miejscowości Bogoria pokazało szeroki przekrój upraw, począwszy od zbóż, warzyw, ziół po owoce miękkie i sady. Ciekawą kwestią jest uprawa jarmużu, gdzie rolnik znalazł odbiorcę, który podaje produkt procesowi liofilizacji.

Trzecie gospodarstwo pana Bogdana Chara, niestety już ostatnie zaprezentowało swoją szeroką ofertę w postaci upraw zbóż, w tym dawnych odmian (orkisz, płaskurka, samopsza), prosa, gryki, ziemniaków, wyki,  lnianki, lnu, amarantusa oraz całej gamy warzyw oraz owoców na gruntach ornych oraz w przydomowym sadzie. Wszystkie pozyskiwane produkty są w gospodarstwie przetwarzane, co daje możliwość zapewnienia stabilnego dochodu.

Wszystkie odwiedzone podczas wyjazdu studyjnego gospodarstwa mile zaskoczyły uczestników tym, że pola były wolne od chwastów, uprawy zdrowe o dużym plonie. Rolnicy ekologiczni z naszego województwa utwierdzili się w przekonaniu, że warto dalej podążać w kierunku zdrowego i odpowiedzialnego rolnictwa, a rolnicy konwencjonalni na pewno poważnie rozważą przestawienie swoich gospodarstw na ekologiczny system produkcji.

Opracowały, foto:
Ilona Oleś, Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR Minikowo

 

Agro-Tech Minikowo 2018

Pierwszy dzień Targów (sobota)

Nagrody Targów

"Wyrób na medal"

Wyróżnienie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

dla firmy SWIMER z Torunia

konkurs „Innowacyjny Produkt 2018”

dla

za

AGRO-LAND Marek Różniak, Śmielin

MZURI, PRO-TIL XZACT

AGRAMI Sp. z o.o. Śmielin

WAPŃMI nAgCu

Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o., Lisi Ogon

LELY JUNO

Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o., Lisi Ogon

LELY ASTRONAUT A5

DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o.

Bydgoszcz

ONION EXPRESS, (OE 2.0)

 

Agroliga

 

Mistrz podregionu bydgoskiego

w kategorii rolnik

 

Gospodarstwo Rolne i Sadownicze Alina i Wojciech Klimkiewicz z Wtelna, powiat bydgoski

 

 

Kategoria

Laureat

 

Mistrz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w kategorii gospodarstwo rolne

Gospodarstwo Rolne i Sadownicze Alina i Wojciech Klimkiewicz z Wtelna, powiat bydgoski

 

 
 
 

Wicemistrz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w kategorii gospodarstwo rolne

Gospodarstwo Rolne Agnieszki i Włodzimierza Kapturskich z Rudzka Dużego, powiat radziejowski

 
 
 

Mistrz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w kategorii firma

FPUH Balbina i Jerzy Kończalscy ze Starorypina Rządowego, powiat rypiński

 

 

Otwarcie Targów i pierwsze wyróżnienia

 

Wystawa – sobota

 

Otwarcie wystaw zwierząt

 

XIX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – ocena

 

III Ogólnopolska Wystawa Bydła Mięsnego – ocena

 

Grupy Operacyjne w Kujawsko-Pomorskim już działają

30 czerwca 2018 roku podczas targów AGRO-TECH w Minikowie obyła się uroczysta inauguracja działalności grupy operacyjnej „MOJA SOJA” działającej ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Innowacyjny projekt realizowany pod tytułem „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” obejmuje opracowanie metodologii „od pola do stołu” obejmującej uprawę, proces ekstruzji oraz żywienie bydła i trzody chlewnej soją bez GMO uprawianą w gospodarstwach rolnych na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Podczas spotkania omówiono zakres planowanych innowacyjnych działań inwestycyjnych, badawczych oraz upowszechnieniowo-promocyjnych w ramach realizowanego projektu. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie z rąk dr Ryszarda Zarudzkiego oraz dr Ryszarda Kamińskiego tablic projektowych członkom konsorcjum „Moja Soja” podczas ceremonii wręczania nagród 41 edycji Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie organizowanych pzez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Uczestnicy spotkania:
Dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik – prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Piotr Dorszewski – prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Lidia Lewandowska – Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Eugeniusz Taraska – Prezes P.W. Lechpol Szubin
Andrzej Bąk – Kierownik Operacji „Moja Soja” P.W. Lechpol Szubin
Janusz Cieszyński – Gospodarstwo Rolne
Adam Styczyński – Gospodarstwo Rolne
Aleksander Tadych – Gospodarstwo Rolne
Maciej Kazek – Gospodarstwo Rolne
Aleksander Bomberski – broker innowacji KPODR Minikowo

 

Dzień drugi Targów

NAGRODY MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ROLNO-PRZEMYSŁOWYCH
AGRO-TECH w Minikowie 2018

 

Nagroda Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH
dla
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie za życzliwość i wszechstronną pomoc
oraz
Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za wieloletnią współpracę
i propagowanie polskiej hodowli gęsi

 

Grand Prix i nagrody targów

Grand Prix Targów Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w kategorii ciągniki i maszyny rolnicze

AGROLMET z Gniewkowa

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii ciągniki i maszyny rolnicze

AGRO-SIEĆ MASZYNY
z Chełmna

Nagroda targów Puchar Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
w kategorii ciągniki i maszyny rolnicze

INTER-VAX PW Wacław Górny Żnin

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Mechanizacja w produkcji zwierzęcej

A-LIMA-BIS ze Środy Wielkopolskiej

Nagroda targów Puchar Kujawsko-Pomorskiej Izby
w kategorii Mechanizacja w produkcji zwierzęcej  Rolniczej

POLANES
z Bydgoszczy

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR w kategorii
Materiały i technologiew budownictwie

ŚLUSARSTWO ROBOTY BUDOWLANE
z Chodzieży

Nagroda targów Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kategorii Materiały i technologie w budownictwie

ARMA
Karolina Futyma z Lipki

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Pasze i żywienie zwierząt

VIPROMIN
z Bydgoszczy

Nagroda targów Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w kategorii Pasze i żywienie zwierząt

SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt
z Sękowa

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODRw kategorii
Genetyka i hodowla zwierząt

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach

Nagroda targów Puchar Rektora UTP w kategorii
Genetyka i hodowla zwierząt

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierzą
z Bydgoszczy

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Nawozy i środki ochrony roślin

EKOPLON 
Grabki Duże

Nagroda targów Puchar DLG
w kategorii Nawozy i środki ochrony roślin

TEAM-ROL 
Pyrzyce

Grand Prix Targów statuetka Dyrektora KPODR
w kategorii Hodowla roślin

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE
Grupa IHAR

Nagroda Targów Dyrektora KPODR
w kategorii Hodowla roślin

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN 
Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie II dnia wystaw zwierząt hodowlanych

Konkurs młodego hodowcy